Posts in Report

Tài Chính OTW: Ngân sách năm 2023

Trong năm vừa qua, ban Tài Chính OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tiếp tục đảm bảo hoàn thành việc thanh toán đầy đủ các chi phí của tổ chức, kê khai thuế và tuân thủ các quy trình kế toán tiêu chuẩn. Ngoài ra, chúng tôi còn đang chuẩn bị cho báo cáo tài chính năm 2022. Đồng thời, ban cũng đang làm việc hết mình để đáp ứng các nhu cầu của OTW trong năm 2023. Sau đây, chúng tôi xin được trình bày ngân sách năm nay: (vui lòng truy cập bảng tính ngân sách năm 2023 để… Read more

Tài chính OTW: Cập nhật Ngân sách năm 2022

Trong năm nay, Ban Tài Chính OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tiếp tục đảm bảo hoàn thành việc thanh toán đầy đủ các chi phí của tổ chức, kê khai thuế, và tuân thủ các quy trình kế toán tiêu chuẩn. Ban cũng đã cập nhật cấu trúc kế toán để phản ánh chính xác hơn các hoạt động tài chính của OTW. Việc chuẩn bị cho đợt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đang được tiến hành. Đồng thời, ban cũng tập trung vào việc cập nhật ngân sách năm 2022, và xin trình bày ngân sách… Read more

Tài chính OTW: Ngân sách năm 2022

Trong năm vừa qua, ban Tài Chính OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tiếp tục đảm bảo hoàn thành việc thanh toán đầy đủ các chi phí của tổ chức, kê khai thuế, và tuân thủ các quy trình kế toán tiêu chuẩn. Ban cũng đã cập nhật hệ thống sổ sách kế toán để phản ánh chính xác hơn các hoạt động tài chính của OTW. Việc chuẩn bị cho đợt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đang được tiến hành Đồng thời, ban cũng đang làm việc hết mình để đáp ứng các nhu cầu của OTW… Read more