Posts in Report

עדכון לתקציב הארגון לשנת 2021

במהלך 2021, ועדת הפיננסים של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עבדה כמו תמיד על מנת להבטיח שכל חשבונות הארגון ישולמו בזמן, הטפסים לרשויות המס ימולאו והכול יעבוד בהתאם לתקני הנהלת חשבונות. אנו ממשיכות להתכונן לביקורת ספרים וכן לדו”חות הכספיים של 2020! בו בזמן, הוועדה שקדה על עדכון התקציב של 2021, המוצג כעת לפניכן. (גשו לגיליון הנתונים של תקציב 2021 כדי לקבל מידע מפורט יותר):

תקציב הארגוןן לשנת 2021

במהלך 2020, ועדת הפיננסים של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עבדה כמו תמיד על מנת להבטיח שכל חשבונות הארגון ישולמו בזמן, הטפסים לרשויות המס ימולאו והכול יעבוד בהתאם לתקני הנהלת חשבונות. כעת אנו מתכוננות לביקורת ספרים וכן לדו”חות הכספיים של 2020. בו זמנית, ועדת פיננסים עמלה על תוכנית שתענה על צרכי ה-OTW לשנת 2021, ואנו מתגאות להציג בפניכן את התקציב לשנה זו (גשו לגיליון הנתונים של תקציב 2021 כדי לקבל מידע מפורט יותר):