Posts in Open Doors

הוספת יצירות לאוספי דלתות פתוחות

אחת המשימות הגדולות של מיזם Open Doors (דלתות פתוחות) של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) היא הייבוא של ארכיוני יצירות בסיכון אל אוספים בתוך Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). במסגרת משימה זו, צוות דלתות פתוחות מחפש יצירות שכבר הועלו בנפרד ל-AO3 כדי להימנע מהעלאה של אותן יצירות פעם נוספת. עד כה, חשבון הארכיונאית היה שולח הזמנה ליצירה שאותרה כדי להוסיף אותה לאוסף של הארכיון הרלוונטי, או יוצר סימניה עבור היצירה במקרה של דחיית ההזמנה. בעקבות השינויים בתהליך ההזמנה לאוספים, ארכיונאיות יכולות כעת להוסיף אוטומטית יצירות שנמצאו לאוסף של הארכיון הרלוונטי ב-AO3. שינויים אלו נוגעים רק ליצירות שהועלו במקור לארכיון שיובא באמצעות דלתות… Read more