Celebrate the End of our Three-Year Strategic Plan

Mừng Kết thúc Kế hoạch Chiến lược 3 Năm!

Vào tháng 1 năm 2017, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) khởi động kế hoạch chiến lược đầu tiên. Mục đích của một kế hoạch chiến lược là để dẫn lối cho định hướng tổng thể của tổ chức: xác định những gì mà chúng tôi muốn đạt được và cách mà chúng tôi muốn đạt được chúng. Một kế hoạch chiến lược là một thứ cần thiết cho cả những tổ chức phi lợi nhuận lẫn những tổ chức có lợi nhuận, và với OTW nó lại càng đặc biệt quan trọng trong khi chúng tôi đang từ một start-up nhỏ trở thành một tổ chức đang phát triển với rất nhiều hoạt động và một dự án thắng giải Hugo.

Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong 3 năm vừa qua để làm cho kế hoạch chiến lược này thành công. Trong khi kết thúc kế hoạch và hướng tới tương lai, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một số thành quả nổi bật mà OTW đã đạt được với kế hoạch chiến lược này. Read More