Posts in Archive of Our Own

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในเรื่องความรับผิดชอบของฝ่ายบริการช่วยเหลือ และฝ่ายนโยบายป้องกันการละเมิด

ในขณะที่เรากำลังดำเนินการปรับสมดุลความรับผิดชอบของฝ่ายบริการช่วยเหลือและฝ่ายนโยบายป้องกันการละเมิด เราก็ไ… Read more

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของความช่วยเหลือและนโยบายการละเมิด

ในการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการส่วนของความช่วยเหลือและนโยบายการละเมิดต่างๆ นั้น เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงการมอ… Read more