Image of a ballot

2019 Cuộc Bầu cử Ban Giám Đốc OTW Đã Bắt Đầu!

Cuộc bầu cử đã được mở!

Hiện tại, tất cả các thành viên gia nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 đều đã có phiếu bầu. Nếu bạn vẫn chưa nhận được phiếu, xin hãy kiểm tra hộp thư rác của bạn trước, sau đó liên hệ với chúng tôi qua đơn liên lạc.

Cuộc bầu cử sẽ kéo dài đến 23:59 UTC ngày 12 tháng 8 năm 2019; hãy xem trang chuyển đổi múi giờ này để tìm xem đó là vào ngày giờ nào tại nơi bạn ở.

Sau khi bạn đã bầu, bạn có thể vào Twitter và dùng hashtag #OTWE19 để cho chúng tôi biết!

Nếu như bạn dùng địa chỉ email của Yahoo để đóng góp : Vào ngày 15 tháng 7, Yahoo đã xoá các tài khoản không có hoạt động trong năm vừa qua. Do đó, rất nhiều lá phiếu bầu cử được gửi cho các email của Yahoo đã bị trả về. Nếu bạn đã đăng ký tư cách hội viên bằng tài khoản Yahoo, xin hãy kiểm tra xem tài khoản của bạn có còn đăng nhập vào và nhận phiếu bầu được không. Nếu không, hãy đến trangliên lạc của cuộc bầu cử và chọn “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Tư cách hội viên của tôi có còn hiệu lực không/ Tôi có quyền bầu cử không?) để gửi yêu cầu email khác. Trong đơn yêu cầu, hãy ghi cả email Yahoo gốc của bạn và email mới mà bạn muốn nhận phiếu bầu.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Image of a ballot

Các thành viên của OTW – Xin hãy kiểm tra email để xem hướng dẫn bầu chọn

Tại thời điểm này, tất cả những thành viên có đủ tư cách của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đều đã nhận được email với đường link đến hướng dẫn bầu cử cho năm 2019. Chủ đề thư là “Links Fixed: Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (“Hướng dẫn bầu cử cho Ban Giám Đốc của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa (OTW)”). Xin lưu ý rằng bất kỳ ai chưa nhận được email này đều không nằm trong danh sách người được bầu cử năm nay và sẽ không được nhận phiếu bầu. Read More

5 triệu tác phẩm

AO3 Đạt Mốc 5 Triệu Tác Phẩm!

Vào ngày 17 tháng 7, Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) có hơn 2 triệu tài khoản đăng ký. Hôm nay, chúng ta đạt một cột mốc còn quan trọng hơn: 5 triệu tác phẩm đã được đăng tải! \o/

AO3 bắt đầu thử nghiệm beta vào tháng 11 năm 2009. Phải đến tận tháng 2 năm 2014 cột mốc 1 triệu tác phẩm mới được chạm đến, nhưng kể từ khi đó gần như mỗi năm ta lại đạt được thêm một triệu tác phẩm nữa. Vào tháng 7 năm 2018, AO3 đã có 4 triệu tác phẩm, và đến tháng 10 năm đó, đã có 30,000 fandom. Read More