OTW و کووید 19

کارمندان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) داوطلبانی هستند که در سراسر دنیا مستقرند. ما در خانه هایمان، در کتابخانه ها و کافی شاپ ها و حتی در زمانی هایی که از سایر مشاغلمان استراحت می کنیم کار می کنیم. این به این معناست که، چون تعداد بیشتر و بیشتری از ما باید به خاطر همه گیری کووید 19 در خانه بمانیم، نحوه ی کار ما واقعا تغییر زیادی نخواهد کرد ولی تعهدهای زمانیمان چرا. بعضی از ما زمان اضافه خواهیم داشت که وقف OTW کنیم و بیش از آنکه پیش بینی کرده بودیم کار انجام خواهیم داد. بقیه تعهدات شخصی یا خانوادگی خواهند داشت که از زمانی که می توانند برای مرتب انجام شدن کارها اهدا کنند می کاهد. و بعضی از ما ممکن است به خاطر سلامت روانمان نیاز داشته باشیم که زمان بیشتری را برای لذت بردن از مجموعه ی گسترده ی آثار هوادارانه ی Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) صرف کرده و زمان کمتری را صرف ساختن زیربنای آن کنیم. لطفا هنگامی که با ما تماس می گیرید اگر با تاخیر در پاسخ ها مواجه شدید این را در نظر داشته باشید.

بیشتر بخوانید