Ban Tài Chính

Chúng tôi là ai

Ban Tài Chính chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác về sổ sách kế toán của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi), và đồng thời cũng thực hiện và theo dõi các giao dịch, làm việc với ban Giám Đốc để soạn thảo và cập nhật ngân sách, chuẩn bị và đăng tổng kết tài chính chính xác và đầy đủ thông tin, và đảm bảo rằng OTW thỏa mãn tất cả các yêu cầu đóng thuế.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về tài chính của OTW mà không có trong trang này và những tài liệu liên kết, vui lòng liên hệ ban Tài Chính.

Các đợt vận động quyên góp của chúng tôi diễn ra vào tháng 4 và tháng 10, nhưng chúng tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ của các bạn quanh năm! Những quyên góp định kỳ hàng tháng sẽ giúp chúng tôi lên kế hoạch trước. Để quyên góp cho OTW, xin hãy sang trang quyên góp của chúng tôi.

Các báo cáo trước

Để xem những tài liệu quản trị, báo cáo hàng năm, đơn thuế và những báo cáo tài chính đã được quyết toán của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo trang báo cáo của chúng tôi. Những báo cáo tài chính của OTW đã được quyết toán cho đến thời điểm hiện tại có thể được tìm thấy tại đây:

Để biết thêm thông tin về quyên góp và quyền thành viên, xin tham khảo các câu hỏi thường gặp về Quyên Góp và Thành Viên của chúng tôi.

Trước năm 2016, ngân sách của chúng tôi không được đăng công khai. Chúng tôi đã soạn thảo ngân sách trong nội bộ vào một số năm, và một số năm khác thì ngân sách đó lại không được kỹ lưỡng. Bạn có thể xem thông tin về ngân sách gần đây ở những đường link sau đây: