Các Ban làm việc

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) được sắp xếp thành các ban hoạt động nhờ vào các tình nguyện viên. Mỗi ban đều có mục tiêu cụ thể, tuy nhiên hầu hết đều hợp tác cùng nhau trong các dự án của OTW và cống hiến cho sự thành công của tổ chức. Nếu bạn muốn dùng thời gian của mình để hỗ trợ cho OTW, xin tham khảodanh sách tình nguyện để tìm các vị trí còn trống phù hợp với khả năng và quan tâm của bạn. Các ban làm việc bao gồm:

Các Ban
Xử Lý Lạm Quyền
Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ
Thu Thập Tư Liệu của AO3
Truyền Thông
Phát Triển và Hội Viên
Bầu Cử
Fanlore
Tài Chính
Pháp Luật
Open Doors
Xây Dựng Kế Hoạch
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Điều Hành Hệ Thống
Sắp Xếp Từ Khóa
Phiên Dịch
TWC
Tình Nguyện và Tuyển Dụng
Web

Các Ban


Xử Lý Lạm Quyền
Chủ tịch: Matty Bowers
Phụ trách công việc xử lý các trường hợp lạm quyền choArchive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), ví dụ các khiếu nại và vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ
Đồng chủ tịch: mumble & sarken
Phối hợp thiết kế phần mềm và phát triển trên danh nghĩa của OTW. Dự án chính của ban hiện nay là tạo ra gói phần mềm mở, OTW-Archive (Kho lưu trữ OTW), để xây dựng và duy trì trangAO3.

Thu Thập Tư Liệu của AO3
Đồng chủ tịch: Claire P. Baker, Sammie Louise & Rebecca Sentance
Ban Thu Thập Tư Liệu của AO3 được thành lập để tạo ra và duy trì giao diện người dùng mới nhất và tài liệu nội bộ hoàn chỉnh. Việc này bao gồm (nhưng không hạn chế đến) các câu hỏi thường gặp, tài liệu và video hướng dẫn, và các ghi chép khác liên quan đến AO3.

Truyền Thông
Đồng chủ tịch: Janita Burgess & Lauren Hanna
Điều hành các buổi họp báo, thư thông báo, bài đăng trên blog, việc liên hệ với truyền thông, và các nhiệm vụ khác nhằm quảng bá cho các dự án của chúng tôi. Ngoài ra, họ tăng cường liên lạc trong chính OTW, để giúp thông tin được truyền đạt giữa các ban.

Phát Triển và Hội Viên
Chủ tịch: Amy Lowell & TCD
Điều hành việc gây quỹ và xây dựng hệ thống hội viên của OTW. Đồng thời, duy trì cơ sở dữ liệu thông tin hội viên và người quyên góp, và đảm bảo quyền bầu cử của hội viên trong các cuộc bầu cử của OTW.

Bầu Cử
Đồng chủ tịch: Mahewa & Araise Solace

Ban Bầu Cử tiến hành cuộc bầu cử thường niên vào ban Giám Đốc của OTW. Cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 hàng năm, bởi các hội viên của OTW. Ban Bầu Cử chịu trách nhiệm cho mọi mặt của quá trình bầu, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. Các công việc gồm chuẩn bị ứng cử viên và các chi tiết liên quan đến quá trình bầu cử, đảm bảo toàn bộ quá trình tuân thủ quy định, và tổ chức giai đoạn ứng cử (khi các ứng cử viên được giới thiệu đến các hội viên và trả lời câu hỏi).

Fanlore
Chủ tịch: Priscilla Del Cima
Duy trì trang wiki Fanlore. Nhiệm vụ gồm hỗ trợ biên tập Fanlore, cũng như xây dựng cơ sở linh hoạt nhằm định dạng và tổ chức nội dung của trang wiki.

Tài Chính
Chủ tịch: Yuechiang Luo
Ban Tài Chính chịu trách nhiệm lưu giữ sổ sách của OTW, chi và lưu lại các khoản chi, làm việc với ban Giám Đốc để tạo ra và cập nhật ngân sách, chuẩn bị và đưa ra các thông báo tài chính chính xác và đầy đủ thông tin, và đảm bảo rằng OTW đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nộp thuế.

Pháp Luật
Chủ tịch: Betsy Rosenblatt
Cố vấn ban Giám Đốc và các ban khác về các vấn đề pháp luật và liên kết với cố vấn pháp luật bên ngoài. Chủ yếu gồm các chuyên gia về luật pháp.

Open Doors
Đồng chủ tịch: Michelle Dong & Alison Watson
Open Doors (Cửa Mở) bảo tồn tất cả các tác phẩm của fan đang gặp nguy cơ.

Xây Dựng Kế Hoạch
Đồng chủ tịch: Elliot Oberholtzer & Amy Shepard
Xem xét và sửa đổi kế hoạch phát triển của OTW 1 đến 3 năm một lần.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Đồng chủ tịch: CJ Record & Nary
Quản lý việc liên lạc giữa người dùng và các đội làm việc vớiAO3. Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật người dùng gặp phải và truyền đạt lại phản hồi của người dùng.

Điều Hành Hệ Thống
Đồng chủ tịch: Matthew Vernon & puckling
Quản lý các máy chủ và hệ thống của OTW và các dự án.

Sắp Xếp Từ Khóa
Đồng chủ tịch: briar_pipe & Qem
Sắp xếp và tổ chức các từ khóa trên AO3 theo nguyên tắc sắp xếp từ khóa, kết nối các từ khóa có liên quan để lọc và tìm kiếm dễ dàng hơn, trong khi vẫn cho phép người dùng đặt tà khóa cho tác phẩm theo ý thích.

Phiên Dịch
Đồng chủ tịch: Trey C & SunnyB
Phối hợp các tình nguyện viên phiên dịch và liên kết với các ban khác để dịch các dự án và tài liệu sang nhiều ngôn ngữ nhất có thể.

TWC
Chủ tịch: Karen Hellekson
Quản lý Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), một tạp chí trên mạng được duyệt bởi người đồng đẳng xuất bản 2 lần một năm, về mảng nghiên cứu truyền thông. Công việc bao gồm quản lý phần mềm nguồn mở của TWC (OJS), xem xét bài được gửi về, và làm việc với tác giả và nội dung khi cần thiết. Họ cũng đưa tài liệu qua OJS để được xem xét, kiểm tra, biên tập bản in, và thiết kế.

Tình Nguyện và Tuyển Dụng
Chủ tịch: Alison Watson
Tuyển và quản lý tình nguyện viên và nhân viên cho tất cả các ban và sự án, cung cấp các công cụ cho tình nguyện viên, và theo dõi công việc của họ. Ban Tình Nguyện cũng duy trì kho thông tin của hồ sơ tình nguyện, quản lý các đợt tuyển nhân viên, và tạo các tài liệu tham khảo nội bộ cho các dự án và ban của OTW. Điều này hỗ trợ sự minh bạch và thống nhất trong nội bộ bằng cách xây dựng và duy trì một lượng kiến thức dồi dào .

Web
Đồng chủ tịch: Alex Tischer & James Baxter
Thiết kế và duy trì các trang web cho OTW. Trang CMS mà chúng tôi lựa chọn là WordPress, và chúng tôi luôn tìm kiếm những lập trình viên đủ tiêu chuẩn để giúp đỡ.

Hiện nay, chúng tôi đang chịu trách nhiệm cho:

Hãy liên lạc với ban Web nếu bạn muốn tham gia tình nguyện, hoặc để báo cáo vấn đề kỹ thuật ở một trong các trang trên.