Các Ban làm việc

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) được tổ chức thành các ban hoạt động, tất cả đều thành lập từ các tình nguyện viên. Mỗi ban đều có mục tiêu cụ thể, tuy nhiên hầu hết đều hợp tác cùng nhau trong các dự án của OTW và cống hiến cho sự thành công của tổ chức. Nếu bạn muốn dùng thời gian của mình để hỗ trợ cho OTW, xin tham khảo danh sách tình nguyện để tìm các vị trí còn trống phù hợp với khả năng và hứng thú của bạn. Các ban làm việc bao gồm:

Các Ban
Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ
Thu Thập Tư Liệu của AO3
Truyền Thông
Phát Triển và Hội Viên
Bầu Cử
Fanlore
Tài Chính
Pháp Lý
Open Doors
Xử Lý Lạm Quyền
Xây Dựng Kế Hoạch
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Điều Hành Hệ Thống
Sắp Xếp Từ Khóa
Biên Dịch
TWC
Tình Nguyện và Tuyển Dụng
Web

Các Ban

Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ
Đồng chủ tịch: mumble & sarken
Phối hợp thiết kế phần mềm và phát triển trên danh nghĩa của OTW. Dự án chính của ban hiện nay là tạo ra gói phần mềm mở, OTW-Archive (Kho lưu trữ OTW), để xây dựng và duy trì trang Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Thu Thập Tư Liệu của AO3
Đồng chủ tịch: Claire P. Baker, Morgan Drake & Sammie Louise
Ban Thu Thập Tư Liệu của AO3 được thành lập để tạo ra và duy trì giao diện người dùng mới nhất và tài liệu nội bộ hoàn chỉnh. Việc này bao gồm (nhưng không hạn chế trong) các câu hỏi thường gặp, tài liệu và video hướng dẫn, và các ghi chép khác liên quan đến AO3.

Truyền Thông
Chủ tịch: Jess Hindes
Điều hành các buổi họp báo, thư thông báo, bài đăng trên blog, liên hệ với truyền thông, và các nhiệm vụ khác nhằm quảng bá cho các dự án của chúng tôi. Ngoài ra, họ tăng cường liên lạc trong nội bộ OTW để thông tin được truyền tải mạch lạc giữa các ban làm việc với nhau.

Phát Triển và Hội Viên
Chủ tịch: Amy Lowell & Karen Wolf
Điều hành việc gây quỹ và xây dựng hệ thống hội viên của OTW, đồng thời duy trì cơ sở dữ liệu thông tin về hội viên và người quyên góp, và đảm bảo quyền bầu cử của hội viên trong các cuộc bầu cử của OTW.

Bầu Cử
Đồng chủ tịch: briar_pipe, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan

Ban Bầu Cử tiến hành cuộc bầu cử ban Giám Đốc thường niên của OTW. Cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 8 hàng năm, với các hội viên của OTW tham gia bầu cử. Ban Bầu Cử chịu trách nhiệm về mọi mặt của quá trình bầu cử, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. Các công việc bao gồm chuẩn bị ứng cử viên và các phương diện kỹ thuật liên quan đến quá trình bầu cử, đảm bảo toàn bộ quá trình tuân thủ theo quy định, và tổ chức giai đoạn ứng cử (khi các ứng cử viên được giới thiệu đến các hội viên và phải trả lời câu hỏi).

Fanlore
Chủ tịch: Rebecca Sentance
Duy trì trang wiki Fanlore.Công việc bao gồm hỗ trợ các biên tập viên của Fanlore, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng linh hoạt nhằm định dạng và sắp xếp nội dung của trang wiki.

Tài Chính
Chủ tịch: Yuechiang Luo
Ban Tài Chính chịu trách nhiệm giữ sổ sách của OTW chính xác, chi và lưu lại các khoản chi, làm việc với ban Giám Đốc để tạo ra và cập nhật ngân sách, chuẩn bị và đưa ra các thông báo tài chính chính xác và đầy đủ thông tin, và đảm bảo rằng OTW đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nộp thuế.

Pháp Lý
Chủ tịch: Betsy Rosenblatt
Thực hiện các hoạt động của OTW về Legal Advocacy (Hỗ trợ Pháp Lý), cố vấn ban Giám Đốc và các ban khác về các vấn đề pháp lý và liên kết với các nhóm vận động khác cũng như cố vấn pháp luật bên ngoài. Ban này chủ yếu gồm các chuyên gia về luật pháp.

Cửa Mở
Đồng chủ tịch: Alison Watson & Stephanie Godden
Open Doors (Cửa Mở) bảo tồn tất cả các tác phẩm của fan đang gặp rủi ro.

Xử Lý Lạm Quyền
Đồng chủ tịch: Aenya, AliceJane & Matty
Phụ trách công việc xử lý các trường hợp lạm quyền cho AO3, ví dụ như các khiếu nại và vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

Xây Dựng Kế Hoạch
Chủ tịch: Arly Guevara
Xem xét và sửa đổi kế hoạch phát triển của OTW 1 đến 3 năm một lần.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Đồng chủ tịch: CJ Record & Nary
Quản lý việc liên lạc giữa người dùng và các đội làm việc của AO3. Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà người dùng gặp phải và truyền đạt lại phản hồi của người dùng.

Điều Hành Hệ Thống
Chủ tịch: Matthew Vernon
Quản lý các máy chủ và cơ sở hạ tầng của OTW và các dự án.

Sắp Xếp Từ Khóa
Đồng chủ tịch: briar_pipe, Dre, Qem & VSSAKJ
Sắp xếp và tổ chức các từ khóa trên AO3 theo nguyên tắc sắp xếp từ khóa, kết nối các từ khóa có liên quan để lọc và tìm kiếm dễ dàng hơn, trong khi vẫn cho phép người dùng đặt từ khóa cho tác phẩm theo ý thích.

Biên Dịch
Đồng chủ tịch: loana, Natalia Gruber & Ori
Phối hợp các tình nguyện viên dịch thuật và liên kết với các ban khác để dịch các dự án và tài liệu sang nhiều ngôn ngữ nhất có thể.

TWC
Chủ tịch: Karen Hellekson
Quản lý Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), một tạp chí học thuật online về mảng nghiên cứu truyền thông được bình duyệt, xuất bản 2 lần một năm. Công việc bao gồm quản lý phần mềm nguồn mở của TWC (OJS), xem xét bài viết được gửi về, và làm việc với tác giả và nội dung khi cần thiết. Họ cũng đưa tài liệu qua OJS để được bình duyệt, kiểm tra, biên tập bản in, và thiết kế.

Tình Nguyện và Tuyển Dụng
Đồng chủ tịch: Alison Watson & Cyn & Rachel Bussert
Tuyển và quản lý tình nguyện viên cũng như nhân viên cho tất cả các ban và dự án, cung cấp các công cụ cho tình nguyện viên, và theo dõi công việc của họ. Ban Tình Nguyện cũng duy trì kho thông tin về hồ sơ tình nguyện, quản lý các đợt tuyển nhân viên, và tạo ra các tài liệu tham khảo nội bộ cho các dự án và ban của OTW. Điều này hỗ trợ sự minh bạch và thống nhất trong nội bộ bằng cách xây dựng và duy trì một lượng kiến thức cơ bản dồi dào .

Web
Chủ tịch: Alex Tischer
Thiết kế và bảo trì các trang web cho OTW. Hệ quản trị nội dung mà chúng tôi lựa chọn là WordPress, và chúng tôi luôn tìm kiếm những lập trình viên đủ tiêu chuẩn để giúp đỡ chúng tôi.

Hiện nay, chúng tôi đang chịu trách nhiệm cho:

Hãy liên lạc với ban Web nếu bạn muốn tham gia tình nguyện, hoặc để báo cáo vấn đề kỹ thuật của một trong các trang nói trên.