Các Ban làm việc

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) được phân bổ thành nhiều ban, các thành viên đều là tình nguyện viên. Mỗi ban đều có mục tiêu cụ thể, song đa phần các ban thường hợp tác với nhau trong việc hỗ trợ các dự án của OTW và góp phần vào thành công của tổ chức. Nếu bạn muốn tham gia hỗ trợ OTW, vui lòng tham khảo danh sách tình nguyện để tìm các vị trí còn trống phù hợp với khả năng và niềm hứng thú của bạn. Các ban này bao gồm:

Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ
Đồng Chủ tịch: mumble & sarken
Đại diện OTW điều phối việc thiết kế và phát triển phần mềm. Hiện nay, dự án chính của ban là thiết kế gói phần mềm mở OTW-Archive (Kho lưu trữ OTW) với mục đích xây dựng và duy trì trang Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Thu Thập Tư Liệu của AO3
Đồng Chủ tịch: Claire P. Baker, Michelle Schroeder & Sammie Louise
Ban Thu Thập Tư Liệu của AO3 phụ trách tạo và duy trì tài liệu cho người dùng và tài liệu nội bộ một cách nhanh và đầy đủ nhất. Các tài liệu này bao gồm các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn dưới dạng văn bản và video, các ghi chép khác liên quan đến AO3, v.v.

Truyền Thông
Chủ tịch: Claudia Rebaza
Phụ trách thông cáo báo chí, thư thông báo, bài đăng blog, quan hệ truyền thông, cùng một số nhiệm vụ khác liên quan tới quảng bá cho các dự án của chúng tôi. Đồng thời phụ trách xúc tiến liên lạc trong nội bộ OTW để thông tin được truyền tải mạch lạc giữa các ban với nhau.

Phát Triển và Hội Viên
Đồng Chủ tịch: Amy2, Amy Lowell & Nrandom
Phụ trách gây quỹ và xây dựng hệ thống hội viên của OTW, đồng thời phụ trách duy trì cơ sở dữ liệu bảo mật thông tin về hội viên và người quyên góp, cũng như đảm bảo quyền bầu cử của hội viên trong các kỳ bầu cử của OTW.

Bầu Cử
Đồng Chủ tịch: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan

Ban Bầu Cử tổ chức các cuộc bầu cử ban Điều Hành thường niên của OTW. Các cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 8 hàng năm, cử tri là các hội viên có trả phí của OTW. Ban Bầu Cử phụ trách từ đầu tới cuối về mọi mặt trong quá trình bầu cử. Công việc bao gồm chuẩn bị ứng cử viên, xử lý kỹ thuật liên quan tới tổ chức bầu cử, đảm bảo tuân thủ nội quy tổ chức xuyên suốt quá trình bầu cử và điều phối giai đoạn ứng cử (giai đoạn hội viên gặp gỡ và đặt câu hỏi cho ứng cử viên).

Fanlore
Đồng chủ tịch: Joanna Pernick & Noah A
Duy trì trang wiki Fanlore. Công việc bao gồm hỗ trợ các biên tập viên của Fanlore, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng linh hoạt trong việc định dạng và sắp xếp nội dung của trang wiki.

Ban Tài chính
Chủ tịch: Yuechiang Luo
Ban Tài Chính chịu trách nhiệm đảm bảo kê khai chính xác sổ sách của OTW, chi và theo dõi các khoản chi, làm việc với ban Điều Hành trong việc tạo và cập nhật ngân sách, chuẩn bị và công bố các báo cáo tài chính chính xác và đầy đủ thông tin, đồng thời đảm bảo OTW đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khai báo thuế.

Pháp Lý
Chủ tịch: Betsy Rosenblatt
Tổ chức các hoạt động Legal Advocacy (Hỗ trợ Pháp Lý) của OTW, cố vấn cho ban Điều Hành và các ban khác về các vấn đề pháp lý cũng như liên kết với các nhóm vận động và cố vấn pháp luật bên ngoài. Hầu hết các thành viên của ban là chuyên gia trong ngành pháp lý.

Cửa Mở
Đồng Chủ tịch: Alison Watson & Eskici
Ban Open Doors (Cửa Mở) được thành lập nhằm lưu giữ bảo tồn mọi hình thức tác phẩm của fan đang có nguy cơ biến mất.

Chính Sách & Xử Lý Lạm Quyền
Chủ tịch: Aenya
Phụ trách xử lý lạm quyền cho AO3, ví dụ như xử lý các khiếu nại và vi phạm về Điều Khoản Sử Dụng.

Xây Dựng Kế Hoạch
Đồng Chủ tịch: Aenya, AliceJance, Matty và Ranowa
Xem xét và sửa đổi kế hoạch phát triển của OTW 1 tới 3 năm một lần.

Hỗ trợ Kỹ thuật
Chủ tịch: Nary
Phụ trách việc liên lạc giữa người dùng và các đội ngũ của AO3. Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật người dùng gặp phải và truyền đạt phản hồi của người dùng.

Điều Hành Hệ Thống
Chủ tịch: Frost the Fox
Quản lý các máy chủ và cơ sở hạ tầng của OTW và các dự án.

Sắp Xếp Từ Khóa
Đồng Chủ tịch: brhi, Dre & Qem
Sắp xếp và tổ chức các từ khóa tại AO3 theo nguyên tắc sắp xếp từ khóa, liên kết các từ khóa có liên quan để việc lọc và tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn, đồng thời vẫn cho phép người dùng thêm từ khóa tùy thích cho tác phẩm của mình.

Biên Dịch
Đồng Chủ tịch: Ioana, Natalia Gruber & Priscilla
Điều phối biên dịch tình nguyện và liên kết với các ban khác để dịch các dự án và tài liệu sang nhiều ngôn ngữ nhất có thể.

TWC
Đồng chủ tịch: Karen Hellekson & Kristina Busse
Quản lý Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), tạp chí học thuật quốc tế online được bình duyệt hai lần một năm về mảng nghiên cứu truyền thông. Công việc bao gồm quản lý phần mềm tạp chí mã nguồn mở (OJS) của TWC, xem xét bài viết gửi về, và làm việc với tác giả và nội dung khi cần thiết. Đồng thời phụ trách điều hướng tài liệu qua OJS cho các mục đích bình duyệt, sửa và duyệt lại, biên tập bản in, và thiết kế.

Tình Nguyện và Tuyển Dụng
Đồng Chủ tịch: Alison Watson & Cyn
Tuyển và quản lý tình nguyện viên cho tất cả các ban và dự án, cung cấp công cụ và theo dõi công việc của các tình nguyện viên và nhân viên. Ban Tình Nguyện cũng phụ trách duy trì kho dữ liệu quy mô lớn về hồ sơ tình nguyện, quản lý các đợt tuyển nhân viên, và tạo các tài liệu và tư liệu tham khảo nội bộ cho các dự án và ban của OTW. Các công việc này đều có tính hỗ trợ sự minh bạch và thống nhất trong nội bộ tổ chức thông qua xây dựng và duy trì cơ sở kiến thức phong phú dồi dào.

Web
Chủ tịch: Ridicully
Thiết kế và bảo trì các trang web của OTW. Hệ quản trị nội dung chúng tôi lựa chọn là WordPress, và chúng tôi luôn luôn cần những lập trình viên đủ điều kiện để hỗ trợ công việc của ban.

Các trang web chúng tôi hiện đang phụ trách bao gồm:

Hãy liên lạc với ban Web nếu bạn muốn tham gia tình nguyện, hoặc muốn báo cáo vấn đề kỹ thuật xảy ra với một trong các trang web nêu trên.