Bwrdd Llywodraethydd

[Nodyn y Cyfieithydd: Sylwch y gall fod oedi wrth ddiweddaru’r dudalen hon pan fydd personél yn newid. Os oes amheuaeth, edrychwch ar y fersiwn Saesneg am restr wedi’i diweddaru.]

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cael ei redeg ar gyfer ffaniau, gan ffaniau. Mae pob llywodraethydd ar Fwrdd yr OTW yn gweithredol yn nheyrnasoedd ffanyddol, fel y canoedd o bobl eraill sy’n gweinyddu ar bwyllgorau a sy’n gweithio fel gwirfoddolydd.

Cynhelir cyfarfodydd bwrdd cyhoeddus ar Discord tua bob tri mis. Mae’r union ddyddiadau i’w gweld ar calendr cyfarfodydd y Bwrdd.

Cyhoeddir holl gofnodion y cyfarfodydd yma ar y wefan hon.

Bwrdd Llywodraethydd

Anh Pham (Llywydd) Dechreuodd Anh dynnu llun o fanga Crest y Teulu Brenhinol yn yr ysgol gynradd, er y byddai’n cymryd sawl blwyddyn iddyn nhw faglu i’w tro cyntaf yn darllen doujinshi neu ffanstori. Mae Anh yn ffan o Fietnam sy’n aml yn ymddiddori mewn hoff gymeriadau o DC, eu gemau fideo annwyl ac arbenigol, neu gyfryngau Asiaidd fel manga Japaneaidd a nofelau gwe Tsieineaidd.

Saesneg yw ail iaith Anh. Dysgon nhw hefyd ychydig o Tsieinëeg Cantoneg gan eu teulu dros y blynyddoedd, digon i ddechrau darllen ffanstraeon Tsieineaidd blynyddoedd cyn iddynt ddechrau defnyddio AO3 yn 2013. Cyn ymuno â’r OTW yn 2022 fel gwirfoddolydd i dîm Estyniad Cymdeithasol a Chyfryngau Ffanllên, ystyriasant swyddi yn Nhîm Fietnameg y Pwyllgor Cyfieithu neu drac iaith Tsieinëeg y Pwyllgor Cecru Tagiau. Nawr, yn ogystal â’u rôl bresennol yn y Pwyllgor Ffanllên, maent hefyd yn Gynorthwyydd Mewnforio Drysau Agored.

Y tu allan i’r OTW, buont yn astudio Celf Ddigidol a Gweledol, ac maent yn arlunydd ar ei liwt ei hun. Maent hefyd yn gweithio’n rhan-amser fel cogydd mewn bwyty lleol.

Mae Jennifer Haynes (hi/nhw) yn gweithio fel rheolwr ymchwil ac ymgynghorydd i lawer o gwmnïau yn y diwydiant gwyddorau bywyd. Mae hi wedi bod yn wirfoddolydd gyda’r Mudiad Cyfryngau Trawffurfiadwy ers 2022 fel cecrydd tag, ac mae hi wedi bod yn aelod o deyrnas a’r Archive of Our Own – AO3 (Archif Ein Hun) ers mwy na degawd.

Yn eu swydd bob dydd, mae Jennifer yn rheoli prosiectau ar draws nifer o randdeiliaid mewnol ac allanol ledled y byd. Mae hi’n fanwl gyfeiriedig ac yn feddylgar. Mae hi hefyd yn credu mewn twf a dysgu cyson—yn enwedig yn gyhoeddus, hyd yn oed pan fydd yn chwithig neu’n anodd.

Yn y deyrnas, mae Jennifer yn awdur gyda mwy na chant o straeon wedi’u cyhoeddi ar yr AO3. Maent wedi cymryd rhan mewn a rheoli nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys: wythnosau ffan, ailgymysgiadau ffanstori, gwyliau, a chyfnewidiadau ar draws amrywiaeth o deyrnasoedd.

Daeth Kari Dayton (ei/hi) o hyd i deyrnassoedd ffanyddol am y tro cyntaf yn ifanc iawn trwy Sailor Moon, ond bydd hi’n sawl blwyddyn arall nes iddi ddod o hyd i ffanstorïau yn y teyrnas Harry Potter. (Mae hi’n credu’n gryf mewn hawliau pobl traws ac wrth ei bodd gyda’r gwaith sydd wedi’i wneud i bellhau’r teyrnas anhygoel Harry Potter oddi wrth y fitriol atgas y mae’r creüydd yn eu phigo.) Er bod llawer o gwningod plot yn byw yn ei phen, nid yw hi wedi ysgrifennu llawer o ffaneithiau ac mae’n well ganddi weithio y tu ôl i’r llenni fel cecrydd tag, pwyllgor ymunodd hi â yn 2018. Mae hi’n oruchwyliydd Cecru Tag gweithgar (ers 2019), ac mae hi’n mwynhau helpu gyda gwaith gweinyddol a thalfu syniadau am ffyrdd o wneud bywydau y cecryddion tag yn haws.

Yn ystod y dydd, mae’n gweithio ym maes technoleg i gwmni VoIP, a hi yw prif hyfforddydd mewnol ac arweinydd technegol ei hadran. Mae ei swydd bob dydd yn cynnwys ysgrifennu a diweddaru dogfennaeth, bod yn adnodd i gydweithyddion yn ei hadran ac adrannau cysylltiedig, ateb holiadau (trwy sgwrsio ac ebost), a hyfforddi gweithyddion newydd. Mae hi’n adnabyddus yn ei chwmni am helpu adrannau i gydweithredu, hwyluso cyfathrebu rhwng adrannau, bod y person sy’n gwybod pethau, ac yn gyffredinol yn meddwl bod seilos gwybodaeth yn anghymwynas i bawb. Byddai hi’n hapus i’ch hyfforddi chi ar unrhyw dasg yr hoffech chi wybod mwy amdani – gofynnwch!

Mae Kathryn Soderholm wedi treulio’r 20 mlynedd diwethaf mewn teyrnas, yn bennaf yn darllen ac yn breuddwydio am blotiau ffanstori cywrain sydd ond yn achlysurol yn cyrraedd y dudalen. Mae hi wedi bod yn wirfoddolydd gyda’r Mudiad Cyfryngau Trawffurfiadwy ers 2014. Y tu allan i’r OTW, mae hi’n gweithio fel gweinyddwr di-elw, ac mae hi’n actifydd cymunedol blaengar yn ei hamser rhydd.

Baglodd Michelle Schroeder i deyrnas yn yr ysgol uwchradd a gwrthododd adael iddo fynd.
Maen nhw’n cadw at deyrnasoedd gemau fideo a llyfrau bach yn bennaf, ac ysgrifennu llawer o straeon clyd am eu hoff gymeriadau. Maent yn gyd-gadeirydd tîm Dogfennaeth AO3 ac yn y gorffennol maen nhw wedi bod yn rhan o bwyllgor Cecru Tag a’r pwyllgor Cefnogi. Y tu allan yr AO3, maen nhw’n gweithio mewn siop.

Darganfuodd Qiao Chu (hi/ei) deyrnas yn ôl yn yr ysgol gynradd, bron i 20 mlynedd yn ôl. Daeth ar draws fforwm Cardcaptor Sakura, ac wedi bod yn darllen ffanstraeon ers hynny. Cafodd ei hysgogi gan ei chariad at deyrnas i ddysgu Saesneg: doedd hi ddim eisiau aros i’r cyfieithydd ddiweddaru ei hoff ffanstori X-Men, felly penderfynodd ddarllen y testun gwreiddiol. Dyma sut y daeth o hyd i AO3, saith mlynedd yn ôl.

Ymunodd â’r OTW fel cecrydd tag yn 2019. Mae hi’n hapus i allu defnyddio ei gwybodaeth llên a’i galluoedd ieithyddol yn ei dyletswyddau dyddiol cecru, a hefyd i helpu defnyddwyr i wella eu profiadau hidlo a darllen.

Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio tuag at PhD mewn peirianneg deunyddiau yn Japan, a gobeithio y bydd yn cwblhau ei doethuriaeth y flwyddyn nesaf. Y tu allan i’r labordy, mae hi wrth ei bodd yn darllen manga, chwarae gemau fideo, a chymryd rhan mewn teyrnas: weithiau mae hi’n ysgrifennu, yn cyfieithu, yn golygu, ac yn darllen bob, bob amser.

Syrthiodd Zixin Zhang (Ysgrifennydd) (hi/ei) fi deyrnas pan ddaeth yn obsesiwn â’r Detective Conan a chafodd ei ffordd i fforymau ffan, er mae’n debyg bod ei bywyd ffan wedi dechrau’n gynt pan ysgrifennodd ffanstori yn gyfrinachol am Dream of the Red Chamber yn ei llyfrau gwaith yn yr ysgol gynradd. Mae ei hoff deyrnasoedd yn cynnwys Lord of the Rings, The Grave Robbers’ Chronicles (DMBJ Series), Legend of the Galactic Heroes, a Final Fantasy XIV. Mae hi hefyd yn ddarllenwr brwd o we nofelau Tsieineaidd.

Dechreuodd wirfoddoli gyda’r OTW fel cecrydd tag (trac iaith Tsieineaidd) ym mis Mawrth 2019 pan welodd yr alwad am geisiadau ar gyfrif Weibo OTW. Yn ddiweddarach, ymunodd hi â’r Pwyllgor Polisi a Chamdriniaeth ym mis Hydref 2019, a’r Pwyllgor Cyfathrebu fel safonydd Weibo ym mis Ionawr 2020. Mae hi hefyd wedi gweithio fel gwirfoddolwr gweinyddol i’r Pwyllgor Drysau Agored.

Mae gan Zixin radd baglor mewn Astudiaethau Tsieina a gradd Meistr mewn Astudiaethau Llafur. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio i gwmni di-elw sy’n darparu gwasanaethau addysgol i blant gweithwyr mudol ac eiriolwyr dros degwch addysgol, tra bod yn fam gath gartref, ac yn wyliwr adar yn rhydd.

Swyddogion di-lywodraeth

Yuechiang Luo (Trysorydd)

Llywodraethyddion Emeritws.

Darllenwch am ein pwyllgorau bresennol fama.