OTWs strategiska plan för 2017-2020

Kommittén för Strategisk Planering och Styrelsen för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) vill tillkännage att ändringarna i OTWs strategiska plan nu är genomförda. I januari 2016 startade den nyligen valda styrelsen en process för att tillgodose att planen ligger i linje med organisationens främsta prioriteter och resurser. Som ett resultat av detta har planen anpassats för att bättre passa ihop med organisationens nuvarande behov.

Strategisk planering vill tacka OTWs medarbetare, volontärer, givare, stödjare, användare och bredare gemenskap för deras tålamod och engagemang. Stödet från vår gemenskap fortsätter att göra det möjligt för vår organisation att utföra sin uppgift och betjäna fans och fandom.

Genomförandet av planen kommer att påbörjas i januari 2017. Allmänheten är välkommen att ta del av textversionen av planen nedan eller den visuella versionen Strategic Plan Visual Timeline (på engelska) för att få veta mer om OTWs framtid och organisationens projekt.

Teman

Varje mål i planen passar in i ett större, tematiskt mål. Det aktuella temat står i slutet av beskrivningen av målet.

Starkare infrastruktur – OTW behöver bättre teknik, verktyg, processer, procedurer och dokumentation. (Infrastruktur)

Starkare och effektivare styrelse – En stark, demokratisk och effektiv styrelse har positiv effekt på hela organisationen. (Styrelse)

Ökat engagemang, bibehållande och utveckling bland volontärerna – OTW måste bygga kompetens och erfarenhet för att skapa en starkare gemenskap i hela OTW. (Utveckling)

Utökad kapacitet inom insamlingar och ekonomi – OTW behöver medel för att fungera och växa, och måste därför utöka sin insamlingskapacitet. (Insamling/Ekonomi)

Växa och stödja befintliga projekt – Varje kommitté behöver ha en klar förståelse för sin del i att utföra OTWs uppdrag. (Projekt)

6-månadersmål

Dokumentera ordförande/ledar-funktion och förväntningar i hela OTW: Ordförande/ledare i kommittéer och arbetsgrupper arbetar tillsammans med styrelsen med att göra ett utkast till ett dokument som beskriver förväntningarna på ordförande och ledare över hela organisationen. (Infrastruktur)

Dokumentera avgränsning och roller: Styrelsen utarbetar utkast till, godkänner och internpublicerar dokument som klargör hur styrelsen fungerar, i verkligheten i motsats till i idealfallet. (Styrelse)

Preliminära redogörelser för avgränsning: Kommittéer/arbetsgrupper arbetar fram en redogörelse som beskriver deras avgränsning inom OTW, inklusive eventuella luckor och överlappningar mellan dem och andra team. (Infrastruktur)

Förbättrad kommunikation mellan styrelse och kommittéer: Styrelsen implementerar flexibla, tydliga och strukturellt understödda system för att hålla kontakt med kommittéer och arbetsgrupper (Styrelse)

9-månadersmål

Dokumentera team-specifika beskrivningar av positionen ordförande/ledare: Med utgångspunkt i dokumentet för hela OTW som beskriver roller och förväntningar på ordförande och ledare, arbetar alla kommittéer och arbetsgrupper fram sitt eget dokument, anpassat och genomarbetat för sin specifika ledarskapsmodell. (Infrastruktur)

12-månadersmål

Rekryteringsplan:
Kommittéer/arbetsgrupper dokumenterar rekryteringsbehov, utbildningsplaner, tidsplaner o.s.v. för nya medarbetare (och volontärer i förekommande fall). (Utveckling)

Interna wiki-sidor för vanliga och viktiga processer:
Kommittéer/arbetsgrupper skapar och publicerar interna wiki-sidor som dokumenterar deras reguljära processer och procedurer. (Infrastruktur)

Budgetar för kommittéer/arbetsgrupper och OTW som helhet: Ekonomi har slutfört uppdateringen av den nuvarande OTW-budgeten och skapat en budget för hela OTW för nästa år. (Insamling/ekonomi)

Översyn av ekonomisk struktur: OTW har genomfört en noggrann översyn av sin ekonomiska struktur och gjort förändringar där behov fanns. (Insamling/ekonomi)

Riktlinjer för samarbeten: Juridiska har på den interna wikin publicerat en guide till OTWs nuvarande samarbeten med andra organisationer samt riktlinjer för Juridiska när det gäller att hantera skapandet av nya samarbeten och gemensamma projekt . (Projekt)

18-månadersmål

Grundläggande utbildning för ordförande/ledare: Grundläggande utbildningsprocedurer har utvecklats och implementerats för väsentliga kompetenser som alla kommittéordförande och arbetsgruppsledare behöver för att kunna vara effektiva i sina roller. (Utveckling)

24-månadersmål

Vägkartor för kommittéer/arbetsgrupper: Alla kommittéer/arbetsgrupper har tagit fram en vägkarta som beskriver deras prioriteringar och sätter upp specifika mål för framtiden, till exempel potentiella nya projekt de kan vilja genomföra. (Infrastruktur)

Utforska valmöjligheter för styrning och ledning: OTWs styrelse har tagit del av forskning inom området drift och styrning av icke-vinstdrivande organisationer, och utvärderat behoven av justeringar i OTWs styrningsstruktur. (Styrelsen)

Klargöra och etablera procedurer för att hantera personalkonflikter: Procedurer för hantering av personalkonflikter har tagits fram och godkänts. (Utveckling)

Sätta upp riktlinjer för reserver: OTW har fastställt riktlinjer för reserver. (Insamling/ekonomi)

Sätta upp riktlinjer för årliga insamlingsmål: OTW har fastställt riktlinjer för belopp för årliga insamlingsmål.

Mål och/eller framsteg för varje projekt: Alla OTW-projekt har en plan som identifierar syften och mål för de nästkommande tre åren. (Projekt)

30-månadersmål

Utbildningsplan för styrelsen sjösatt: Det finns en utbildningsprocess som kan användas av alla nyligen valda styrelsemedlemmar. (Styrelse)

Fullständig utbildningsplan för ordförande/ledare: OTW har en fullständig utbildningsplan för ordförande/ledare som täcker OTW-specifik kompetens likväl som mer generella kompetenser inom ledarskap och styrning, bland annat att leda möten, delegera uppgifter, utbilda medarbetare och engagera nya volontärer. (Utveckling)

36-månadersmål

Organisationshandbok: Det finns en handbok (troligtvis på den interna wikin) som kan lämnas ut till varje medarbetare och volontär, och som innehåller grundläggande information om OTW som alla medarbetare eller volontärer behöver känna till, till exempel bakgrundsinformation om alla kommittéer/arbetsgrupper och grundläggande manualer för organisationens verktyg. (Infrastruktur)

Successionsplan för styrelsen: Det finns en successionsplan för styrelsen som ser till att nuvarande styrelsemedlemmar/ledamöter känner att deras kunskap och ansvar tas tillvara och nya styrelsemedlemmar/ledamöter känner att de får stöd och information under sin utbildnings- och övergångsprocess. (Styrelse)

Plan för ny styrmodell: OTW har utvecklat en plan för översyn av organisationens styrningsstruktur. (Styrelse)

Se över och överväga alternativ för årliga/kvartalsvisa möten för hela organisationen: OTW har undersökt möjligheten att hålla möten för hela organisationen. (Utveckling)

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Fest för en miljon användare

AO3 når en miljon registrerade användare!

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) kan med glädje meddela ännu en milstolpe för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv): en miljon registrerade användare!

Fest för en miljon användare

AO3 kom till på grund av en önskan om att ha en plats kontrollerad av fans, där verk av fans kunde läggas upp utan kommersiellt intresse eller restriktioner på innehållet. Det tog två och ett halvt år att komma från den originalidén till öppen beta, men den 14 november 2009 började allmänheten att öppna konton på AO3. Arkivet började växa, och milstolparna började samlas på hög. Vi nådde fantastiska en miljon verk av fans den 15 februari 2014, och instiftade den årliga Internationella Dagen För Verk av Fans den 15 februari 2015, för att fira.

När AO3 nådde milstolpen två miljoner användare firade vi hängivenheten hos alla våra användare, registrerade eller ej, som inspirerar oss till att arbeta som frivilliga och hjälpa till att hålla OTWs projekt flytande. Nu när vi har nått en miljon registrerade användare vill vi fira och tacka speciellt dem – de skapare som delar verk av fans, moderatorer som är värdar för utmaningar och utbyten, läsare som vårdar samlingar, och kommentatorer som uppmuntrar alla till att fortsätta det goda arbetet. Utan ert stöd och er kreativitet skulle inget av det här vara möjligt. Utan användare skulle det inte finnas något AO3, och vi uppskattar all den passion och det hårda arbete som ni delar med oss varje dag.

Det är mycket spännande på gång här på AO3, så fortsätt besöka oss för att se vad som händer härnäst. Tack igen för allt ert stöd, och vi hoppas att ni fortsätter att tycka om AO3!

Detta nyhetsinlägg översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

c

Nyhetsbrev för april 2016, nummer 101

I. NYHETER OM MEDLEMSKAMPANJEN

Utveckling & Medlemskap höll denna månad OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) medlemskampanj för april 2016 och fick ihop nästan 100.000 US$. Allt beröm till dem, såväl som till Kommunikation, Översättning, Webbstrategi, Design & Utveckling och alla andra som arbetade med kampanjen.

Ett stort tack också till alla som gav pengar, spred ryktet vidare och på andra sätt stöttade kampanjen. Vi kunde inte ha klarat det utan er!

II. OTW-PROJEKT

Styrelsen har deklarerat inkomstskatt för 2015 och arbetat med kommittén för Strategisk Planering för att göra färdigt revisionen av den strategiska planen..

Teamet för mediekontakter inom

Kommunikation lade upp första delen i en ny serie vi kallar Fem saker en medarbetare/volontär för OTW har sagt. Denna ersätter den gamla Spotlight-serien som ett sätt att visa vad OTW-personal håller på med. Fler sådana inlägg kommer i framtiden, håll ögonen öppna!

Wiki-kommittén upgraderade Fanlores software för MediaWiki till version 1.26.2. Denna version innehåller nya funktioner och låter Fanore dra nytta av framtida säkerhetsuppdateringar.

Kommittén för Webbstrategi, Design & Utveckling är glada att kunna berätta att flytten till den nya sidan för transformativeworks.org äntligen är klar och att även sidorna för Öppna Dörrar och Valberedningen har flyttats. Valberedningen har arbetat för att se till att navigeringen på deras nya sida fungerar smärtfritt och Webbstrategi, Design & Utveckling kontrollerar att allt innehåll på webbplatskartan är aktuellt.

III. HÅRT JOBB FÖR JURIDISKA

Precis i slutet av mars lade det ständigt arbetande Juridiska teamet fram sina kommentarer till USAs upphovsrättsverk angående bestämmelserna kring meddelande om nedtagning i sektion 512 av U.S. Digital Millennium Copyright Act. OTW hävdade att lagen är långt från perfekt, men att den ger grogrund för att kreativitet ska kunna blomstra online.Kommittén påminde Upphovsrättsverket att många aktörer som förlitar sig på DMCA, till exempel OTWs Archive Of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) är små och saknar resurser för att kunna kontrollera användargenererat innehåll för brott mot uphovsrätten. De betonade också vikten av att förhindra och beivra felaktiga krav på nedtagning och diskuterade hur det nuvarande systemet med bestridande av anmälan inte gör tillräckligt för att skydda tillåten användning och yttrandefrihet.

Tidigare under månaden mötte Juridiska kommitténs medlem Rebecca personligen EUs delegation i USA och i mitten av april lämnade Juridiska in sina kommentarer till den europeiska kommissionen angående EUs direktiv om tillämpningen av immateriella rättigheter.

Senare under månaden allierade sig Juridiska med flera andra i ett brev till USAs senat angående utnämnandet av Dr. Carla Hayden som huvudbibliotekarie vid USAs Library of Congress (nationalbiblioteket). De fortsätter sin allians för att övervaka och kommentera senatens godkännandeprocess.

Juridiska svarade också på flera lagrelaterade frågor från fans. Internt övervakar Juridiska aktiviteter kring varumärken, som har att göra med olika aktörers försök att få exklusiva varumärkesrättigheter till ordet “fandom”, något Juridiska lägger grunden till att förhindra.

IV. HOS AO3

Tillgänglighet, Design & Teknologi har tillkännagivit en kommande AO3-funktion som kommer att låta ägare av samlingar bjuda in verk till dessa samlingar. De har med framgång genomfört kodsläpp 0.9.129-0.9.131 och börjat testa för kodsläpp 0.9.132. Kodsläppen innehöll en akutlösning för ett problem med uppdateringen av verk- och bokmärkeslistor, såväl som några välbehövda förändringar för att hjälpa Support och Missbruk att hantera kommentarer från utloggade användare.

Öppna Dörrar började importera verk från arkivet WesleyFanfiction med hjälp av sidans moderator.

AO3s Taggorganisatörer har sett en stark öknning av nya officiella eller omdöpta taggar som inte uppdateras ordentligt i filtren, vilket kan innebära att en del verk inte dyker upp i taggarna som de ska. Kodarna är medvetna om situationen och arbetar på en lösning, men användarna är den bästa resursen för att hitta sådana taggar. Snälla lämna in en anmälan till Supportom du hittar en!

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Juridiska tar ömt farväl av Iona, en långvarig medlem av kommittén. De ser fram emot möjligheten att hon återkommer till kommittén när tiden så tillåter.

Strategisk Planering är väldigt ledsna att se sin medarbetare Seamus lämna kommittén, men de önskar honom allt gott i hans framtida uppgifter i System och i livet!

System är väldigt förtjusta att välkomna en ny projektledare, Puckling!

Denna månad har Taggorganisatörerna tagit emot fem nya medarbetare.

Volontärer & Rekrytering började rekryteringen till 2 positioner som medarbetare i Valberedningen, och arbetade med Strategisk Planering och Styrelsen på revisioner av den strategiska planen.

Nya medarbetare i kommittéerna: Patrycja Zarzecka (Valberedningen), Gesundheit (Taggorganisering), Cryllia (Taggorganisering), Schuyler (Taggorganisering), alamerysl (Taggorganisering), ChelseaIBelieve (Taggorganisering), puckling (System), 1 Tidskrift
Nya volontärer inom Kodning: 1
Nya volontärer inom Översättning: 1

Avgående medlemmar av kommittéerna: dizmo (Taggorganisering), cinnamonandtea (Support), Ilona van der Vegt (Missbruk), Ehryn (Missbruk) och 1 annan medarbetare inom Missbruk
Avgående volontärer inom Taggorganisering: PineTreePerson och 6 andra
Avgående volontärer inom Översättning: Mierke och 2 andra

Detta nyhetsinlägg översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.