Posts by Priscilla

การเงิน OTW: อัปเดตงบประมาณปี 2020

ในปี 2020 นี้ ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทราสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการ… Read more