Posts by Laure

Bổ Sung Tác Phẩm vào Bộ Sưu Tập Open Doors

Một trong các nhiệm vụ chính của dự án Open Doors (Cửa Mở) thuộc OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) là nhập các kho tàng tác phẩm fan có nguy cơ biến mất vào các bộ sưu tập của Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Theo đó, Open Doors sẽ đồng thời tìm kiếm các tác phẩm đã đăng tải tại AO3 để tránh nhập trùng dữ liệu. Tiếp theo, theo quy trình cũ, tài khoản chuyên viên lưu trữ sẽ mời các tác phẩm tìm được vào bộ sưu tập của kho tàng,… Read more