Posts by Laure

עדכון לתקציב הארגון לשנת 2021

במהלך 2021, ועדת הפיננסים של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עבדה כמו תמיד על מנת להבטיח שכל חשבונות הארגון ישולמו בזמן, הטפסים לרשויות המס ימולאו והכול יעבוד בהתאם לתקני הנהלת חשבונות. אנו ממשיכות להתכונן לביקורת ספרים וכן לדו”חות הכספיים של 2020! בו בזמן, הוועדה שקדה על עדכון התקציב של 2021, המוצג כעת לפניכן. (גשו לגיליון הנתונים של תקציב 2021 כדי לקבל מידע מפורט יותר):

הצהרה מאת דירקטוריון ה-OTW, ראשי הוועדות ומובילות המיזמים

שיח עז התרחש בשבועות האחרונים בנוגע לגזענות בפאנדום, שיח שהוא המשך של מתחים שקיימים זה זמן רב. בגלגולו העכשווי של השיח עלה דיון בנוגע למקומם של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ו-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) במצב הנוכחי. הופנתה כלפינו ביקורת לגיטימית על כך שלא נקטנו עמדה מחייבת מוקדם יותר, וקיבלנו בקשות רבות להבהיר את עמדתנו בנושא. לכן אנו פונות עכשיו למשתמשות שלנו ולכלל המעריצות. ה-OTW מתנגד לגזענות ולאפליה על כל צורותיהן. אנו מתנצלות בפני כל מי שסבלו כשלא חתרנו באופן פעיל להפוך את ה-OTW ו-AO3 לסביבה טובה יותר עבור מעריצות מקבוצות ומעדות שונות. אנו מתנצלות גם בפני משתמשות שחשו שאינן מתקבלות… Read more