Posts by Laure

کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2020

در طول سال 2019 تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در پشت زمینه کار کرد تا مطمئن شود که تمامی قبض های سازمان پرداخت، مالیات ها بایگانی و پروسه های استاندارد حسابداری انجام شوند. آماده سازی بیانیه های مالی سال 2019 و حسابرسی تقریرات مالی در حال حاضر در حال انجام اند! در همین حال، تیم با پشتکار تمام در حال کار کردن است تا به نیازهای OTW در سال 2020 رسیدگی کند و مفتخر است که بودجه ی امسال را به شما ارائه کند (دسترسی به صفحه گسترده بودجه سال 2020 برای اطلاعات دقیقتر):