Posts by heine

Chuyên đề về vận động pháp lý

Ban Pháp Luật của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) làm việc hàng ngày để nhằm bảo vệ quyền sáng tác cho các fandom. Họ ngăn chặn sự tháo dỡ tác phẩm và các vụ kiện cáo chống lại fan, đảm bảo các miễn trừ về bản quyền để bảo vệ quyền của fan, và tham gia vào các vụ kiện có thể có ảnh hưởng tới fandom. Để hỗ trợ công tác vận động pháp lý của chúng tôi, xin hãy quyên góp.