Posts by Eskici

پنج چیز از زبان Akima Ras

حدودا هر ماه OTW یک Q&A (پرسش و پاسخ) با یکی از داوطلبانش در مورد تجربه هایشان در سازمان انجام خواهد داد. این پست ها دیدگاه های شخصی هر داوطلب را بیان می کنند و الزاما دیدگاه های OTW را منعکس نمی کنند و خط و مشی های OTW را تشکیل نمی دهند. پست امروز همراه با Akima Ras است، داوطلبی از تیم سیاست های وب، طراحی و توسعه. چطور کاری که شما به عنوان داوطلب انجام می دهید در کاری که OTW انجام می دهد می گنجد؟ به عنوان داوطلبی از تیم سیاست های وب، طراحی و توسعه، من در پشت صحنه ی وبسایت… Read more