Ang Patakaran ng OTW sa Pamamahala ng mga Balitang Paskil

Nang may humigit-kumulang na 7 milyong naka-rehistrong tagagamit ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) at libo-libong miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha), mas marami ang nakikipag-ugnayan sa ating mga balitang paskil. Labis naming ikinatutuwa ang pagpapahayag ng mga tagagamit ng kani-kanilang mga kaisipan o alalahanin ukol sa aming mga ipinapaskil! Subalit, ang mga seksyon ng komento sa ilang mga nakaraang balitang paskil ay hindi naging maayos at ligtas na lugar ng pakikipagtalastasan.

Sa mga nakaraang buwan, bumuo kami ng mga patakaran sa pamamahala ng mga balitang paskil at kumalap ng isang grupo ng mga boluntaryo na makikita mong magkokomento sa mga paskil sa hinaharap. Nais naming ilathala ang ilang mahahalagang punto ng aming patakaran na susundan ng mga Tagapamahala ng mga Balitang Paskil habang sinusubaybayan nila ang mga seksyon ng komento.

Ang mga komento sa mga balitang paskil ay maaaring i-freeze o itago ng isang Tagapamahala kung ito ay naglalaman ng:

  • Spam o di-pinahihintulutang patalastas
  • Mga paksa na hindi kabilang sa pagiging isang tagahanga, fandom, at patakaran sa Internet, na siyang kabilang sa saklaw ng OTW
  • Maling impormasyon (partikular na tungkol sa OTW) na maaaring magpahamak o manligaw ng ibang tao
  • Tahasang wikang sekswal o pagmamalupit
  • Pagtatangkang magbigay ng negatibong atensyon patungo sa isang indibidwal o hangang-katha
  • Mga insulto at atake sa ibang mga tagagamit
  • Wikang maaaring magdulot ng pambabastos o panliligalig
  • Paglabag sa mga Palatuntunan ng Aming Serbisyo

Ang mga nakasaad sa itaas ay hindi ang kumpletong listahan ng mga komentong maaaring gawan ng aksyon.

Bukod pa rito, ang anumang komento sa mga balitang paskil ng AO3 na lumalabag sa mga Palatuntunan ng Aming Serbisyo (nakasulat sa Ingles) ay maaaring iulat sa Komite ng Patakaran at Paglaban sa Pang-aabuso.

Tutugon ang mga boluntaryo mula sa OTW gamit ang isang opisyal na OTW committee account upang ipaliwanag ang mga nakalilitong mga nilalaman o makipag-ugnayan sa mga puna ng mga tagagamit. Ang mga komento mula sa mga opisyal na account ay magkakaroon ng markang (Official) (Opisyal) pagkatapos ng panlagda sa AO3, at isang pirma ng kaugnay na komite o grupo sa website ng OTW. Halimbawa, ang mga komento ng mga Tagapamahala ng mga Balitang Paskil ay gagamit ng “OTW_News_Post_Moderation (Official)” (OTW_News_Post_Moderation (Opisyal)) na account sa AO3. Samantala, sa website ng OTW, ang komento ay magkakaroon ng pirma ng kanilang pangalan at “OTW News Post Moderator.”

Kung ang isang boluntaryo ng OTW ay nag-iwan ng komento sa isang balitang paskil gamit ang kanilang pansariling account, sila ay hindi kumikilos sa isang opisyal na kapasidad. Ang kanilang mga komento ay hindi dapat tanggapin bilang ang kabuuang palagay ng OTW o ang patakaran ng OTW.

Umaasa kaming malugod na tatanggapin ng aming mga tagagamit ang anunsiyong ito at mapabuti nito ang kanilang karanasan sa mga website ng AO3 at OTW.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Announcement

Comments are closed.