Legal Advocacy (Ligal na Pagtataguyod)

Naniniwala ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na ang mga hangang-katha ay malikhain at nakakapag-iiba, pangunahing patas na paggamit, at sa gayon, magiging masigasig kami sa pagtatanggol at pagdedepensa ng mga hangang-katha mula sa pang-komersyal na pananamantala at ligal na paghahamon. Hindi limitado ang tulong na ito sa mga tagahanga o proyektong direktang may kinalaman sa OTW.

Kabilang sa mga misyon ng Komite ng Ligal ng OTW ang edukasyon, pagbibigay ng tulong, at adbokasiya.

 • Gumagawa at nagpapaskil kami ng mga pang-edukasyong materyal sa transformativeworks.org at sa archiveofourown.org tungkol sa mga pagbabago sa mga batas na may kinalaman sa fandom.
 • Tumutulong kami sa mga indibidwal na tagahanga kung may paghamon ang kanilang mga katha, at sinasagot namin ang kanilang mga katanungan tungkol sa mga batas na may kinalaman sa mga ito. Tinutulungan din namin silang makahanap ng ligal na representasyon.
 • Nakikipagtulungan kami sa iba pang mga pang-adbokasiyang samahan at koalisyon sa Estados Unidos at sa iba pang panig ng mundo.
 • Isinusulong namin ang mga batas at patakaran na patas at pumoprotekta sa fandom at sa mga hangang-katha. (Maaakses ang mga komento at sulat tungkol sa aming polisiya dito.)
 • At marami pang iba!

Kabilang sa mga sumusunod ang gawain ng aming ligal na adbokasiya:

Pagkuha ng iksemsyon mula sa DMCA ng Estados Unidos, na nagbibigay-pahintulot sa mga manlilikha ng mga di-pangkomersyal na remix na maiwasan ang proteksyon ng karapatang-ari sa mga nilalaman ng Blu-Ray, DVD, at mga materyal sa internet

 • 2020-2021 Petisyon para sa Tanggapan ng Karapatang-ari, na sumasang-ayon sa iksemsyon mula sa DMCA para sa mga manlilikha ng di-pangkomersyal na remix
  • Mga Komento noong Hulyo 2020
 • 2017-2018 Petisyon para sa Tanggapan ng Karapatang-ari, na sumasang-ayon sa iksemsyon mula sa DMCA para sa mga manlilikha ng di-pangkomersyal na remix
  • Mga Komento noong Marso 2018
  • Mga Komento noong Disyembre 2017
  • Petisyon noong Hulyo 2017
 • 2014-2015 Petisyon para sa Tanggapan ng Karapatang-ari, na sumasang-ayon sa iksemsyon mula sa DMCA para sa mga manlilikha ng di-pangkomersyal na remix
  • Tugon noong Hunyo 2015
  • Tugon noong Mayo 2015
  • Mga Komento noong Pebrero 2015
  • Mga Petisyon noong Nobyembre 2014
 • 2011-2012 Petisyon para sa Tanggapan ng Karapatang-ari, na sumasang-ayon sa iksemsyon mula sa DMCA para sa mga manlilikha ng di-pangkomersyal na remix
  • Tugon noong Agosto 2012 at ikalawang galeriya ng mga larawan
  • Test Suite of Fair Use Vids
  • Galeriya ng mga Larawan
  • Mga Komento sa Tugon noong Marso 2012
  • Mga Komento noong Disyembre 2011
 • 2008-2009 Mga materyal para sa Petisyon
  • Mga Komento sa Tugon noong Pebrero 2009
  • Komento noong Disyembre 2008

Para sa mga aktwal na sulat at komento at karagdagang impormasyon, maaaring tumungo sa
Pagkamit ng mga iksemsyon mula sa DMCA ng Estados Unidos.

Pagsusumite ng mga sulat at komento tungkol sa mga patakaran sa pamahalaan ng Estados Unidos at sa mga pamahalaan ng iba’t ibang bahagi ng mundo

 • Mga Komento noong Hunyo 2020 para sa Senado ng Estados Unidos tungkol sa Batas ukol sa Karapatang-ari sa Digital na Milenyo
 • Testimonya noong Pebrero 2020 para sa Senado ng Estados Unidos tungkol sa Batas ukol sa Karapatang-ari sa Digital na Milenyo
 • Liham ng Koalisyon noong Hulyo 2019 para sa Senado ng Estados Unidos ukol sa Batas ng CASE
 • Pinagsamang Pahayag ng mga Prinsipyo noong Hulyo 2019 ukol sa Seksyon 230 ng Batas ukol sa Angkop na Pakikipag-ugnayan
 • Testimonya noong Abril 2019 para sa Tanggapan ng Karapatang-ari ng Estados Unidos ukol sa seksyon 512 ng Batas ukol sa Karapatang-ari sa Digital na Milenyo
 • Mga Komento noong Abril 2019 para sa Parlyamento ng New Zealand bilang bahagi ng nakatakdang pagsusuri ng New Zealand sa sarili nitong Batas ukol sa Karapatang-ari
 • Mga Komento Noong Marso 2019 para sa Tanggapan ng Karapatang-ari ng Estados Unidos ukol sa Batas para sa Modernisasyon ng Musika
 • Mga Komento noong Hunyo 2018 para sa Parlyamento ng Canada bilang bahagi ng nakatakdang pagsusuri sa sarili nitong Batas ukol sa Karapatang-ari
 • Mga Komento noong Hunyo 2017 para sa Kinatawan ng Kalakalan ng Estados Unidos ukol sa Kasunduan ng Hilagang Amerika ukol sa Malayang Kalakalan
 • Mga Komento noong Marso 2017 para sa Tanggapan ng Karapatang-ari ukol sa mga Moral na Karapatan ng Atribusyon at Integridad
 • Mga Karagdagang Komento noong Pebrero 2017 para sa Tanggapan ng Karapatang-ari ukol sa Seksyon 512 ng DMCA
 • Mga Komento noong Oktubre 2016 para sa Singapore bilang Pagtugon sa mga Iminungkahing Pagbabago sa Rehimen ng Karapatang-ari ng Singapore
 • Mga Komento noong Hunyo 2016 sa Tanggapan ng Karapatang-ari ukol sa Pagpapabago ng Ahente ng DMCA
 • Mga Komento noong Abril 2016 para sa Komisyon ng Europa ukol sa Pagpapatupad ng Mga Karapatan sa Intelektwal na Pagmamay-ari
 • Mga Komento noong Marso 2016 para sa Tanggapan ng Karapatang-ari ng Estados Unidos ukol sa Seksyon 512 ng DMCA
 • Mga Komento noong Pebrero 2016 para sa Tanggapan ng Karapatang-ari ng Estados Unidos ukol sa Seksyon 1201 ng DMCA
 • Mga Komento noong Disyembre 2015 para sa Komisyon ng Europa
 • Mga Komento noong Oktubre 2015 para sa IPEC ng Estados Unidos
 • Mga Komento noong Setyembre 2015 pata sa Pamahalaan ng Timog Africa
 • Sulat noong Marso 2015 para sa Kongreso ng Estados Unidos
 • Pagsumite noong Setyembre 2014 sa Pamahalaan ng Australia
 • Mga Komento noong Pebrero 2014 para sa Komisyon ng Europa
 • Mga Komento noong Oktubre 2013 para sa PTO/NTIA

Para sa mga aktwal na nilalaman ng mga sulat at komento at iba pang karagdagang impormasyon, maaaring tumungo sa Mga Komento at Sulat ukol sa mga Polisiya.

Paghain ng mga Amicus Curiae na pahayag sa mga kasong may kinalaman sa batas ng Estados Unidos tungkol sa karapatang-ari, patas na paggamit, at malayang pagpapahayag sa internet

 • Dr. Seuss laban sa ComicMix
  • Amicus Brief noong Oktubre 2019
 • Smith laban kay Drake
  • Amicus Brief noong Hulyo 2019
 • Star Athletica laban sa Varsity Brands
  • Amicus Brief noong Hulyo 2016
 • Lenz laban sa Universal
  • Amicus Brief noong Setyembre 2016
  • Amicus Brief noong Oktubre 2015
  • Amicus Brief noong Disyembre 2013
 • Capitol Records laban sa Vimeo
  • Amicus Brief noong Hulyo 2014
 • Cindy Lee Garcia laban sa Google atbp.
  • Amicus Brief noong Nobyembre 2014
  • Amicus Brief noong Abril 2014
 • Fox laban sa Dish & Dish laban sa ABC
  • Amicus Brief noong Enero 2014
  • Amicus Brief noong Enero 2013
 • Salinger laban kay Colting
  • Amicus Brief noong Agosto 2009

Para sa aktwal na nilalaman ng mga pahayag at karagdagang impormasyon, maaring tumungo sa Mga Amicus Curiae na pahayag sa mga kasong may kinalaman sa batas ng Estados Unidos ukol sa karapatang-ari, patas na paggamit, at malayang pagpapahayag sa internet.

Paghain ng mga Amicus Curiae na pahayag ukol sa mga kasong may kinalaman sa batas ng karapatang maglathala ng Estados Unidos

 • De Havilland laban sa FX
  • Amicus Brief noong Enero 2018
 • Cross laban sa Facebook
  • Amicus Brief noong Enero 2017
 • Davis laban sa Electronic Arts
  • Amicus Brief noong Nobyembre 2015
  • Amicus brief noong Enero 2015
 • Hart laban sa Electronic Arts
  • Amicus Brief noong Mayo 2012

Para sa mga aktwal na pahayag at karagdagang impormasyon, maaaring tumungo sa Mga Amicus Curiae na pahayag ukol sa mga kasong may kinalaman sa batas ng karapatang maglathala ng Estados Unidos.

Pagtutol sa pagtatala ng mga tatak-pangkalakal na nagpapahayag ng pribadong pagmamay-ari ng fandom

 • Petisyon upang bawiin ang tatak na FANDOM

Para sa mga aktwal na sulat at komento at karagdagang impormasyon, maaaring tumungo sa Pagtutol laban sa pagtatala ng mga tatak-pangkalakal.

Upang makipag-ugnayan sa Komite ng Ligal ng OTW, magpadala lamang ng e-mail.

(Malugod na tinatanggap ng Komite ng Ligal ang inyong mga komento at katanungan. Mangyaring unawain lamang na hindi agad maituturing na “attorney-client relationship” (ugnayan sa pagitan ng abogado at kliyente) ang pakikipag-ugnayan sa Ligal, maliban na lamang kung nakasaad ito sa isang sulat o kontrata. Limitado rin ang aming kakayahang sumagot sa mga katanungan ukol sa mga ligal na sistema sa mga bansa kung saan hindi Ingles ang pangunahing wika. Sa kabila nito, malugod kaming magbibigay ng impormasyon sa inyo!)