ජාත්‍යන්තර ස්වේච්ඡා දිනය 2020

අද ජාත්‍යන්තර ස්වේච්ඡා දිනය වන අතර OTW (පරිණාමීය කටයුතු සඳහා සංවිධානය) පවත්වාගෙන යන අපූරු ස්වේච්ඡා සේවකයන්ට අපි ස්තූතිවන්ත වෙමු. OTW හා දැනට සම්බන්ද ස්වේච්ඡා සේවකයන් 894 ක් සිටින අතර ඔවුන් කමිටු 18 ක සේවය කරයි – එබැවින් මෙම ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට සංවිධානයේ එක් භූමිකාවකට වඩා තිබේ!. තවද, අපගේ සමහර ස්වේච්ඡා සේවකයන් OTW සමග දිගු කාලයක් සේවය කර ඇත!. ආරම්භයේ සිටම සේවය කළ ස්වේච්ඡා සේවකයින් 6 දෙනෙකු සහ අවුරුදු දහයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් සේවය කළ ස්වේච්ඡා සේවකයන් 37 ක් අප සමග සිටිති. ඔබගේ සේවා කාලය සඳහා අපට ප්‍රමාණවත් තරම් ස්තූති කළ නොහැක. Read More

Three Million Registered Users on AO3

AO3 ලියාපදිංචි පරිශීලකයින් මිලියන තුනක් කරා!

දැන් Archive of Our Own – AO3( අපේම ලේඛනාගාරය)හි, ලියාපදිංචි පරිශීලකයින් මිලියන 3 ක් පසු කර ඇති බවට OTW (පරිණාමීය කටයුතු සඳහා සංවිධානය) සතුටින් නිවේදනය කරමු! Read More

දිගුකාලීන සාමාජිකයින් සඳහා නව OTW තෑගි ප්‍රදානය කිරීම

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස සාමාජිකත්වය අතරතුරදි, අපි දැනුම් දුන්නෙමු අප OTW (පරිණාමීය කටයුතු සඳහා සංවිධානය)හි වඩාත් පක්ෂපාතී ආධාරකරුවන් සැමරීම සඳහා නව මාර්ගයක වැඩ කරමින් සිටින. අඛණ්ඩව වසර තුන, පහ සහ දහය සාමාජිකත්වය සැමරීම සඳහා අප විසින් නිර්මාණය කර ඇති නව සුවිශේෂී තෑගි ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට අපි ඉතා සතුටු වෙමු! Read More