Pagboboluntaryo

Pagboboluntaryo

Maaari ba akong mag-boluntaryo para sa higit sa isang tungkulin?

Pwede. Maraming kawani sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang naglalaan ng panahon para sa iba’t ibang tungkulin.

Gayunpaman, hinihiling naming pag-isipan muna nang mabuti ang oras na kailangang ilaan sa bawat tungkulin na nais mong kunin, pati na rin ang panahon na nais mong ibigay sa organisasyon. Habang maganda para sa OTW at sa aming mga boluntaryo na manungkulan ang isang tao sa iba’t ibang tungkulin, nais pa rin naming siguraduhin na hindi sila masosobrahan sa responsibilidad. Lahat ng mga bagong detalye ng mga posisyon ay nagsasaad ng natatantyang oras na kailangang ilaan para sa isang tungkulin, upang magbigay-gabay sa mga inaasahan tungkol dito. Iminumungkahi rin na kumunsulta ang mga boluntaryo sa tagapangulo ng kanilang komite tungkol sa pagkuha ng karagdagang tungkulin.

Kinakailangan bang nasa tiyak na lugar ako para makapagboluntaryo?

Lahat ng mga boluntaryo ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay nagtatrabaho online, kaya hindi kailangang ika’y nasa tiyak na lugar. Basta’t mayroon kang koneksyon sa Internet, ika’y nasa tamang lugar (at makakatrabaho mo ang iba’t ibang tao mula sa iba’t ibang panig ng mundo).

Karamihan ng impormasyon sa inyong mga website ay nasa wikang Ingles. Maaari pa rin ba akong magboluntaryo kahit na hindi Ingles ang katutubong wika ko?

Siyempre! Malugod kaming tumatanggap ng mga boluntaryo mula sa iba’t ibang panig ng mundo at mula sa lahat ng karanasan.

Bilang isang organisasyong nanunungkulan para sa pandaigdigang komunidad, mayroon kaming mga tagagamit at miyembro na ang katutubong wika ay hindi Ingles, at marami sa aming mga komite at proyekto ang nakikinabang sa mga boluntaryong bihasa sa mahigit isang lenggwahe. Ingles ang karaniwang wika ng buong organisasyon, kaya kakailanganin mong makapagtrabaho sa wikang ito (pero hindi kailangang dalubhasa ka rito). Kung mayroon kang espesipikong konsiderasyon para sa pagpasok sa isang tungkulin, ipaalam sa Mga Boluntaryo at Pangangalap, at tutulungan ka nilang makipag-usap sa tagapangulo ng komite.

Anong mangyayari pagkatapos kong ipasa ang form para sa aplikasyon?

Depende ito sa uri ng tungkuling inaaplayan mo. Pagkatapos pindutin ang submit (ipasa), ipakikita sa pahina ang mga susunod na hakbang, at padadalhan ka ng awtomatikong mensahe ng pagpapatunay.

Para sa mga tungkuling maraming bukas na posisyon (halimbawa ay ang isang grupo ng boluntaryo, tulad ng pagsasalin o ng tag wrangling): Ipadadala ng Mga Boluntaryo at Pangangalap ang mga aplikasyon sa mga tagapangulo ng bawat komite at/o sa mga lider ng mga grupo ng boluntaryo. Makikipanayam ang tagapangulo sa mga potensyal na aplikante upang matiyak kung bagay sila sa tungkulin. Ipaaalam namin sa lahat ang kinalabasan ng kanilang mga aplikasyon sa madaling panahon.

Para sa mga tungkuling naghahanap lamang ng tiyak na bilang ng tao (halimbawa, isang kawani): Iingatan ng Mga Boluntaryo at Pangangalap ang lahat ng aplikasyon at ipadadala ang mga ito sa tamang tagapangulo pagkatapos ng panahon ng pangangalap. Makikipanayam ang tagapangulo sa mga potensyal na aplikante upang mahanap ang taong pinakatugma sa mga bukas na tungkulin. Ipaaalam namin sa lahat ang kinalabasan ng kanilang mga aplikasyon sa madaling panahon.

Wala ako ng mga kasanayan o karanasan na kinakailangan ng mga tungkuling nakalista. Maaari pa rin ba akong magpasa ng aplikasyon?

Habang malugod kaming tumatanggap ng mga boluntaryong nais sumabak sa panibagong karanasan, mayroon pa rin kaming mga tungkulin na nangangailangan ng tiyak na kasanayan at karanasan. Ang aming kakayahang tumanggap ng mga baguhan para sa isang tungkulin ay batay din sa dami ng mga bihasang boluntaryong may pahanon para turuan ang mga baguhan. Ang mga kinakailangang karanasan at bilang ng oras na ilalaan para sa bawat posisyon ay nakasulat sa detalye ng mga ito.

Hinihimok naming tuluyan niyong subaybayan ang pahinang pamboluntaryo para sa mga bukas na tungkulin na tugma sa inyong mga kakayahan. Kung mayroong mga katanungan ukol sa pangangailangan ng isang tungkulin, huwag magatubiling ipaalam sa Mga Boluntaryo at Pangangalap.

Interesado ako sa isang tungkuling kasalukuyang hindi nakalista. Maaari pa rin ba akong magpasa ng aplikasyon para dito?

Sa kasalukuyan, tumatanggap lamang kami ng mga aplikasyon para sa mga nakalistang tungkulin. Bahagi ng aming proseso ay mangalap lamang para sa mga tungkuling pinaghandaang tumanggap at magturo ng mga bagong boluntaryo. Gayunpaman, hinihimok naming subaybayan ninyo ang pahinang pamboluntaryo ng OTW
(Organisasyon para sa Ibahing Katha) News kung sakaling ilista ang ninanais niyong tungkulin. Kung mayroon pa kayong espesipikong katanungan ukol sa mga tungkulin, maaring makipag-ugnayan sa Mga Boluntaryo at Pangangalap.

Kailangan ko bang gamitin ang pangalang kasalukuyan kong ginagamit sa fandom o sa AO3 kung nais kong magboluntaryo? Kailangan ko bang gamitin ang pangalan ko sa AO3 upang makapagboluntaryo bilang isang Tag Wrangler?

Maaaring gamitin ang kahit alinmang pangalan kapag ika’y nagboluntaryo. May ibang boluntaryo na gustong iugnay ang kanilang gawain sa kanilang pagkakakilanlan sa fandom, at ang iba naman gustong gamitin ang kanilang ligal na pangalan, lalo na kung gusto nilang isama ang kanilang pagboboluntaryo sa kanilang resume o CV. Maaari mong gawin ang alinman dito o gumawa ng panibagong pangalan.

Kung ika’y natanggap na magboluntaryo bilang isang Tag Wrangler, ngunit ayaw mong iugnay ang iyong gawain sa tag wrangling sa iyong kasalukuyang account, pwede kang bigyan ng iyong mga tagapangulo ng imbitasyon para gumawa ng panibagong account para lamang sa tag wrangling. Kung nais mong gamitin ang kasalukuyan mong account, hindi kinakailangang tugma ito sa iyong pangalan para sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), ngunit alalahanin na maaring maiugnay ang pangalan mo sa OTW sa pangalan mo sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) sa kurso ng iyong panunungkulan sa tag wrangling.

Paalala: May ilang tungkulin kung saan kinakailangan mong gamitin ang iyong ligal na pangalan, sapagka’t sila’y nakikisalamuha sa mga organisasyon sa labas. Palagi naman itong babanggitin sa detalye ng posisyon o sa mismong aplikasyon.

Nagpasa ako ng aplikasyon pero wala akong natanggap na sagot. Ano ang dapat kong gawin?

Dapat lahat ng aplikasyon ay makatanggap ng awtomatikong sagot na nagpapaliwanag sa mga susunod na hakbang sa proseso. Upang siguraduhing naipadala ito, siguraduhing aprobado ng iyong account ang mga email mula sa *@transformativeworks.org.

Kung hindi mo natanggap ang awtomatikong sagot sa loob ng 48 oras, pakitingnan ang iyong spam filter at padalhan ng e-mail ang [email protected] – kasama ang posisyong iyong inaplayan at ang pangalang ginamit sa aplikasyon.

Kailangan ko ba ng mga espesyal na software o kagamitan para makapagboluntaryo?

Kailangang mayroon kang matatag na koneksyon sa Internet, dahil gumagamit kami ng mga web-based software at ng email para makipag-usap. May mga tungkuling kakailanganing gumamit ng iba’t ibang website o software. Ang mga kagamitang ito ay libre o binabayaran ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha).

Mayroon bang kailangang edad na maabot bago makapagboluntaryo?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay tumatanggap lamang ng mga boluntaryong aplikanteng 18 anyos o higit. May mga natatanging tungkulin at komiteng nangangailangan ng mga tiyak na kakayahan at siyang na nagtatakda ng edad ng pagsapi sa 18 taon para sa mga gustong makilahok.

Babayaran ba ako para sa pagboboluntaryo?

Hindi, walang sinuman sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang tumatanggap ng kabayaran.

Mayroon bang mga konsiderasyon ukol sa aksesibilidad ng mga may kapansanan kapag nagboboluntaryo?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay gumagamit ng ilang kagamitan online, tulad ng Basecamp at Campfire, na maaaring hindi gumana nang maayos kapag sinamahan ng mga teknolohiya para sa may mga kapansanan. Karamihan sa aming mga gawain ay may kinalaman sa teksto, at may mga tungkuling kailangang gawin nang mabilisan at nangangailangan ng madaliang komunikasyon gamit ang aming text-based online chat.

Kung mayroon kang mga espesipikong katanungan, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin at sisikapin naming makatulong sa pinakamabuting paraan.

Mayroon akong mga katanungan tungkol sa pagboboluntaryo na hindi nasagutan dito.

Makipag-ugnayan sa Mga Boluntaryo at Pangangalap gamit ang form para sa pakikipag-ugnayan at malugod naming sasagutin ang iyong mga katanungan, kadalasan sa loob ng isang linggo. (Kung magpapadala ng katanungan na hindi nasa wikang Ingles, maaaring madagdagan ng isa pang linggo bago kami makasagot.)