2022-2025 OTW Toekomstvisie

De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) is verheugd om onze toekomstvisie met jullie te delen. Het onderstaande document zal het kader vormen voor ons nieuw strategisch plan. We zullen de specifieke doelen en de actieplannen om deze uit te voeren gedurende ongeveer de volgende 12 maanden voltooien. Ons uiteindelijke plan zal flexibel en aanpasbaar moeten zijn aan de veranderingen rondom ons, maar deze verklaring van onze toekomstvisie is het fundament van waar we naartoe willen werken om de OTW te verbeteren en zijn diensten blijven voorzien aan fans.

Missie

De OTW is een organisatie zonder winstoogmerk die werd opgericht door fans om de interesses van fans te dienen door toegang te bieden aan alle vormen van fanwerken en fancultuur, en de geschiedenis hiervan te bewaren. We geloven dat fanwerken transformatief zijn en dat alle fanwerken legitiem zijn.

De OTW vertegenwoordigt een beoefening van transformatief fandom dat in het verleden voornamelijk geaard was in vrouwelijke cultuur. De OTW wil die geschiedenis vastleggen en preserveren tijdens het nastreven van onze missie, en tegelijkertijd nieuwe en niet-mainstream uitingen van culturele identiteit binnen fandom aanmoedigen.

Strategische Visie

Onze visie voor de OTW binnen drie jaar is een stabiele, consistente, samenhangende en voortdurend groeiende organisatie die proactief is over zijn rol binnen fandom én erbuiten, en fans van dienst blijft zijn.

De OTW zal dit strategisch plan gebruiken om fundamentele interne verbeteringen te creëren die helpen de huidige vrijwilligers te ondersteunen en behouden, nieuwe krachten aan te trekken, en transparantie en de capaciteit van de OTW om diverse fangroepen over de hele wereld te kunnen dienen aan te moedigen.

Prioriteiten en Uitdagingen

Door discussie over de visie binnen de OTW zijn zes algemene prioriteiten en vijf grote uitdagingen vastgelegd waarop de focus zal liggen voor de volgende drie jaar:

Priorities:

 • AO3 Ontwikkeling
 • Interne Bestendigheid
 • Beheersontwikkeling
 • Stafverloning
 • Externe Communicatie
 • Diversificatie van de Fondsenwerving

Challenges:

 • Informatiesilo’s
 • Behoud en Aanwerving
 • Omgevingen Diversifiëren
 • Juridische Uitdagingen
 • Publieke Opinie

Deze prioriteiten en uitdagingen, hieronder meer in detail uitgelegd, zullen gebruikt worden om ons strategisch plan vorm te geven.

Prioriteiten

Discussie over de visie binnen de OTW heeft zes prioriteiten uitgelijnd voor de volgende drie jaar.

AO3 Ontwikkeling
We zullen de infrastructuur van het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) verder blijven ontwikkelen. Dit omvat het verkennen van hulpmiddelen om intimidatie tegen te gaan en te voorkomen, gebruikers helpen hun ervaring zelf te beheren, de interface toegankelijk te maken voor gebruikers die geen Engels spreken en onze multimedia-ondersteuning uitbreiden. Deze nieuwe voorzieningen zijn in lijn met het stappenplan voor de ontwikkeling van AO3 en zullen dus niet ten koste komen van bestaande coderingsprioriteiten en doorgaand onderhoud.

Interne Bestendigheid
De OTW zal de bestendigheid van zijn interne commissies verbeteren door te focussen op opvolgplanning, divers aanwerven, delegatie, behoud, documentatie, conflictmanagment en interne communicatie.

Beheersontwikkeling
We zullen de voorstellen voor het herzien van ons leiderschapsmodel, ontwikkeld tijdens het strategisch plan van 2017-2020, verder blijven bekijken en voortzetten.

Stafverloning
We zullen modellen verkennen om een beperkt aantal betaalde stafleden op te nemen in onze structuur, die de vrijwilligersposities niet vervangen maar in de plaats de nodige infrastructuur voorzien om ons werk haalbaar te houden binnen een organisatie van hoofdzakelijk vrijwilligers. De Raad van Bestuur zal een Stafverloningsmedewerker aanduiden om de volgende stappen voor het incorporeren van betaalde staf te beheren.

Externe Communicatie
We zullen onze externe communicatie aanpassen om aandacht over onze missie te verhogen, de consistentie en het bereik van onze publieke berichtgeving versterken, en publieke relaties verbeteren door transparantie over de OTW bij zowel leden als niet-leden in zijn geheel te verhogen.

Diversificatie van de Fondsenwerving
We willen werken aan het aansterken van de financiële stabiliteit van de OTW door het verkennen van onder andere bijkomende niet-commerciële fondsenwervingsmethodes en laagrisico inversteringsopportuniteiten. We zullen blijven verzekeren dat onze financiële praktijken stroken met de beste praktijk voor organisaties zonder winstoogmerk.

Uitdagingen

Onze leiding en vrijwilligers hebben tijdens het proces van uitlijnen van deze visie ook gewerkt om de uitdagingen te articuleren die ze de OTW momenteel of binnen de volgende drie jaar zien tegenkomen. We zijn toegewijd om deze uitdagingen tegemoet te komen terwijl we werken aan de toekomst van onze organisatie en voor het transparant delen van ons werk met onze belanghebbenden.

Informatiesilo’s
De structuur van de OTW neigt naar het vormen van geïsoleerde groepen of silo’s, waarbij verschillende onderdelen van de organisatie niet op de hoogte zijn van of verbonden zijn met werk dat buiten hun gebied valt.

Dit heeft een impact op organisatiewijde projecten en initiatieven, interne communicatie, transparantie, vrijwilligersbehoud en commissiebestendigheid. Het is moeilijk samen te werken wanneer de mechanismen hiervoor niet bestaan. Wanneer we geen middelen en ondersteuning kunnen delen tussen verschillende onderdelen, is iedere commissie op zichzelf aangewezen om gevallen van nood zoals onverwachte leiderschapsverandering, oplopende werkdruk, etc te beheren.

 • Om betere bestendigheid te ontwikkelen, willen we onze interne communicatie en onze consistentie over de organisatie verbeteren.
 • Toekomstige modellen voor beleid- en stafstructuren zullen rekening houden met het bestaan van informatiesilo’s .

Behoud en Aanwerving
Veel van onze OTW commissies hebben een hoge graad van verloop en vallen in een cyclus waarbij nieuwe rekruten worden aangenomen, opgeleid, en dan verloren, zodat er opnieuw aan aanwerving gedaan moet worden. Een gerelateerd belang zijn aanwervingscycli die niet genoeg, of soms zelfs geen, nieuwe rekruten binnenbrengen om de noden van de commissie tegemoet te komen.

Dit heeft een impact op burn-out en de werkverdeling bij langdurige vrijwilligers en kennishouders (de “hoekstenen”) die hun werklast zelden voelen verlichten dankzij nieuwe rekruten. Het heeft ook effect op de capaciteit van de commissie in het algemeen, want deze aanwerving en opleiding nemen tijd weg die anders besteed wordt aan ander werk.

 • Om naar een betere stabiliteit te gaan, willen we onze groep gekwalificeerde rekruten die de nood van de commissie tegemoetkomen verbeteren alsook ons behoud van nieuwe rekruten en onze mogelijkheden om nieuwe rekruten in verantwoordelijkheidsposities zoals deze die behouden worden door de “hoekstenen” te plaatsen.
 • Betaalde stafposities, als deze aangemaakt worden, zullen worden ontworpen om de werklast van deze hoekstenen te verlichten.

Omgevingen Diversifiëren
De OTW heeft terechte kritiek gekregen over zijn falen om een omgeving te creëren die alle fans, zeker zwarte en gekleurde fans, welkom heet. Door dit gebrek aan actie zijn de nodige middelen, doelen, en strategieën om diversiteit voorop te stellen niet aanwezig over alle delen van de OTW, wat resulteert in vele fans en vrijwilligers die zich niet welkom voelen op AO3 en in de OTW.

We zullen werken aan de uitvoering van processen om de diversiteit en inclusiviteit binnen de OTW te verhogen, zodat een beleid tot stand kan komen waarbij vrijwilligers actief verwelkomd worden binnen de OTW, en volledig ondersteund worden wanneer ze te maken krijgen met enige vorm van discriminatie.

We zullen verdere middelen ontwikkelen om tekortkomingen binnen de OTW te documenteren en evalueren, en nieuwe manieren om pro-actief problemen die we mogelijk over het hoofd gezien hebben, te ontdekken. Deze inspanningen zullen de leidraad volgen van, en op alle niveaus vrijwilligers betrekken van, niet-Amerikaanse, niet-Westerse achtergronden alsook vanuit etnische minderheden in de Verenigde Staten en andere Westerse landen. Manieren die we overwegen en plannen om diversiteit en inclusiviteit aan te pakken zijn:

 • Een consultcontract aangaan met een individu of organisatie om over de onderwerpen van raciale vooroordelen en ongelijkheid binnen de OTW en zijn projecten te beraadslagen.
 • De huidige middelen van de OTW gebruiken om diversiteit aan te pakken door vrijwillige hulpgroepen te starten. De uitwerking van deze vrijwillige hulpgroepen zou geïntegreerd worden in onze huidige workflow, bijvoorbeeld door chatkanalen aan te maken voor de vrijwilligers van verschillende groepen die suggesties kunnen doen, advies geven, geconsulteerd worden of informatie verschaffen voor OTW-beleid dat hun ervaring binnen de OTW en zijn projecten kan beïnvloeden.
 • Onze aanwervingsbronnen uitbreiden om de groep van kandidaten die voor onze posities overwogen wordt te diversifiëren, bijvoorbeeld door aankondigingen voor OTW vrijwilligersopportuniteiten op niet-OTW websites te plaatsen.
 • Een meer verwelkomende omgeving creëren door het verder ontwikkelen van functies die individuele gebruikers meer controle geven over hun ervaring, zoals blokkeren, permanent filteren en andere aanpasbare eigenschappen. Deze functies zullen de vrijheid van expressie van de gebruikers op AO3 bewaren, en tegelijk ieder individu in staat stellen om zelf te bepalen hoe ze interageren met inhoud en gebruikers.

Juridische Uitdagingen
De OTW heeft vele juridische uitdagingen in het landschap van transformatieve werken gadegeslagen en overleefd, zowel in de vorm van nieuwe wetgeving die dat landschap dreigt aan te passen, als aanvallen onder de huidige wetgeving. Wij voorzien dat deze juridische uitdagingen in de toekomst zullen blijven doorgaan.

Hoewel onze Juridische commissie aan de frontlinie van het omgaan met deze uitdagingen staat, hebben zij een impact op alle delen van de organisatie wanneer ze bijvoorbeeld veranderingen in de Servicevoorwaarden van onze projecten, herzieningen in onze interne praktijken als een organisatie zonder winstoogmerk of andere grootschalige veranderingen noodzakelijk maken.

 • Onze bestendigheidsinspanningen zullen de voortdurende bekwaamheid van onze sterke Juridische commissie verzekeren.
 • Onze toekomstmodellen voor bestuur en personeelsbezetting zullen verzekeren dat onze organisatie aanpasbaar en flexibel is, in staat om zich consistent aan te passen aan het snel veranderlijke landschap waarin we ons bevinden.

Publieke Opinie
Ondanks dat AO3 een gekende naam is binnen veel fandomgemeenschappen, is de OTW zelf minder gekend en zijn geschiedenis, doeleinden en structuur niet wijd begrepen. We confronteren vaak uitdagingen in onze publieke relaties omtrent misinformatie die heerst bij onze voornaamste belanghebbenden.

We zullen er verder aan werken om onze relatie met het brede publiek te verbeteren door transparantie bij leden en niet-leden over wat de OTW is en doet, te verhogen. Dat zal een positieve impact hebben op ons vermogen om onze boodschap en missie te delen met onze belangrijkste belanghebbenden, en zal complicaties rond fondsenwerving die ontstaan door een gebrek aan publieke duidelijkheid over de rol van de OTW verminderen. Manieren die we overwegen en plannen om onze publieke opinie uit te breiden en te stroomlijnen, zijn:

 • Aandacht voor de doelen en missie van de OTW verhogen naar zijn belanghebbenden—fanwerkproducenten, lezers, donors, academici en het algemene publiek—via nieuwe wegen. Bijvoorbeeld door het delen van de geschiedenis, doeleinden en structuur van de OTW, en andere gerelateerde onderwerpen, via infographics.
 • Commissies aanmoedigen om mogelijk publiekgerichte video’s te maken waarin uitgelegd wordt wat voor werk zij doen en hoe dit past binnen de OTW in zijn geheel. Dit kan instructiefilmpjes, demonstraties, korte nieuwsupdates en gelijkaardige inhoud omvatten, die mogelijk meer toegankelijk is voor sommige gebruikers dan onze traditionele tekstgebaseerde aanpak.
 • Onze communciatiestrategie ombouwen om transparantie te verbeteren en de zichtbaarheid van de OTW te verhogen, en zo te verzekeren dat we onze missie en ons verhaal effectief communiceren.

De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

Announcement

Comments are closed.