2022–2025 m. OTW vizija

OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) džiaugiasi galėdama pasidalinti su jumis savo vizija. Šis dokumentas bus mūsų naujo strateginio plano rėmas. Per maždaug ateinančius 12 mėnesių įsivardinsime konkrečius tikslus ir veiksmų planus jiems pasiekti. Nors mūsų galutinis planas turės būti lankstus ir adaptuotis prie mus supančių pokyčių, mūsų vizija yra pagrindas to, ko link norime dirbti siekdami, kad OTW taptų geresnė ir toliau teiktų paslaugas fanams.

Misija

OTW yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta fanų ir skirta tenkinti fanų interesus išsaugant fanų darbų istoriją ir jų kultūrą visomis jų formomis bei suteikiant prieigą prie jų. Mes tikime, kad fanų darbai yra transformaciniai, o transformaciniai darbai yra teisėti.

OTW atstovauja transformacinių darbų praktikai, kuri istoriškai daugiausiai yra susijusi su moteriškąja kultūra. Siekdama savo misijos, OTW siekia saugoti šią istoriją bei skatinti naujas ir mažiau populiarias kultūrinės tapatybės išraiškas fanų bendruomenėse.

Strateginė vizija

Mūsų trejų metų OTW vizija yra stabili, nuosekli, ryšius kurianti ir nuolat auganti organizacija, kuri proaktyviai veikia fanų kultūroje ir už jos ribų ir toliau tenkina fanų interesus.

Šį strateginį planą OTW naudos siekdama sukurti pagrindinius vidaus patobulinimus, kurie padės teikti pagalbą esamiems savanoriams ir juos išlaikyti, pritraukti naujų bei didins skaidrumą ir OTW galimybes adekvačiai tenkinti įvairialypių fanų grupių visame pasaulyje interesus.

Prioritetai ir iššūkiai

Vizijos formavimui skirtų diskusijų metu OTW išgryninome šešis pagrindinius prioritetus ir penkis didžiausius iššūkius, kuriems skirsime dėmesį artimiausius trejus metus.

Prioritetai:

 • AO3 plėtra
 • Tvarumas organizacijos viduje
 • Valdymo tobulinimas
 • Apmokamas personalas
 • Išorės komunikacija
 • Lėšų rinkimo būdų diversifikavimas

Iššūkiai:

 • Izoliacija organizacijos viduje
 • Personalo išlaikymas ir naujų žmonių priėmimas
 • Erdvių įvairinimas
 • Teisiniai iššūkiai
 • Pozicija viešojoje erdvėje

Šiuos prioritetus ir iššūkius, kurie išsamiau aprašyti toliau, naudosime savo strateginiam planui formuoti.

Prioritetai

Vizijos formavimui skirtų diskusijų metu OTW išgryninome šešis pagrindinius prioritetus artimiausiems trejiems metams.

AO3 plėtra
Ir toliau plėtosime Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvo) infrastruktūrą. Tai apima įrankių, skirtų užkirsti kelią priekabiavimui ir su juo kovoti, kūrimą, pagalbą vartotojams susikuriant savarankišką patirtį, sąsajos prieinamumą angliškai nekalbantiems vartotojams ir multimedijų palaikymo plėtrą. Šios naujos funkcijos atitinka AO3 plėtros planą, ir nebus diegiamos esamų kodo kūrimo prioritetų ir techninio aptarnavimo sąskaita.

Tvarumas organizacijos viduje
OTW sieks tobulinti savo komitetų tvarumą skirdama daugiau dėmesio pareigų perdavimo planavimui, įvairiapusiui naujų narių priėmimui, darbų delegavimui, esamų narių išlaikymui, dokumentacijai, konfliktų valdymui ir vidaus komunikacijai.

Valdymo tobulinimas
Ir toliau peržiūrėsime ir vertinsime pasiūlymus naujiems mūsų lyderystės modeliams, kurie buvo sukurti 2017–2020 m. strateginiam planui.

Apmokamas personalas
Analizuosime veiklos modelius, kaip galime į savo organizacinę struktūrą įtraukti ribotą skaičių apmokamų darbuotojų. Jie nepakeis savanorių, vietoje to, jų tikslas bus sukurti būtiną infrastruktūrą organizacijoje, kurios didžiąją dalį sudaro savanoriai. Taryba paskirs Apmokamo personalo vadovą, kuris rūpinsis tolimesniais apmokamų darbuotojų pasitelkimo organizacijoje žingsniais.

Išorės komunikacija
Atnaujinsime savo išorės komunikacijos modelius, kad didintume mūsų misijos žinomumą, viešųjų pranešimų nuoseklumą, plėstume jų auditoriją bei gerintume viešuosius ryšius didindami skaidrumą tiek nariams, tiek kitiems asmenims apie OTW apskritai.

Lėšų rinkimo būdų diversifikavimas
Dirbsime siekdami padidinti OTW finansinį stabilumą analizuodami tokias sritis, kaip papildomi nekomerciniai / su reklama nesusiję lėšų rinkimo būdai ir mažos rizikos investavimo galimybės. Ir toliau sieksime užtikrinti, kad mūsų finansinėje veikloje vadovausimės naujausia ne pelno organizacijų gerąja praktika.

Iššūkiai

Mūsų vadovybė ir savanoriai dirbo viso vizijos formavimo proceso metu, kad suformuluotų iššūkius, su kuriais OTW susiduria šiuo metu arba susidurs per ateinančius trejus metus. Esame pasiryžę įveikti šiuos iššūkius dirbdami dėl savo organizacijos ateities, taip pat skaidriai dalytis savo darbu su suinteresuotosiomis šalimis.

Izoliacija organizacijos viduje
OTW struktūroje dažnai susiduriame su izoliacija, kai skirtingos organizacijos dalys nėra pakankamai dažnai informuojamos apie darbus, kurie nėra tiesiogiai susiję su jų kompetencijomis, ir juose nedalyvauja.

Tai turi įtakos projektams ir iniciatyvoms, vykdomiems visos organizacijos mastu, vidaus komunikacijai, skaidrumui, savanorių išlaikymui ir komitetų tvarumui – sunku dirbti kartu, kai neegzistuoja tam pritaikyti mechanizmai. Kai negalime dalintis ištekliais ir suteikti pagalbos skirtingoms organizacijos dalims, kiekvienas komitetas paliekamas pats tvarkytis su skubiu vadovų pasikeitimu, padidėjusiu darbo krūviu, ir pan. situacijomis.

 • Norėdami siekti organizacijos tvarumo, gerinsime savo vidaus komunikaciją ir nuoseklumą visos organizacijos mastu.
 • Būsimais valdymo modeliais ir personalo struktūromis bus atsižvelgiama į izoliacijos problemą.

Personalo išlaikymas ir naujų žmonių priėmimas
Daugelis mūsų OTW komitetų susiduria su didele narių kaita ir patenka į nuolatinį naujų narių paieškos, apmokymo ir praradimo ciklą, kuriam pasibaigus jie turi vėl iš naujo pradėti ieškoti naujų žmonių. Dar vienas susijęs aspektas – tai, kad naujų narių paieška dažnai baigiasi be rezultato, arba atsiranda per mažai naujų narių, kad atitiktų komiteto poreikius.

Tai lemia ilgalaikių savanorių ir „žinių saugotojų“, kurių darbo krūvį nauji nariai retai sumažina, perdegimą ir darbų paskirstymą. Tai taip pat turi įtakos bendriems komitetų pajėgumams, nes naujų narių paieška ir mokymas atima laiko, kuris galėtų būti skiriamas kitiems darbams.

 • Siekdami organizacijos tvarumo, didinsime priimamų kokybiškų narių skaičių, kad atitiktume komitetų poreikius, sieksime išsaugoti naujus narius, ir stengsimės naujus narius skirti į atsakingas pareigas, kurias anksčiau eidavo senbuviai.
 • Jei bus įdiegtos, apmokamų darbuotojų pozicijos pasitarnaus senbuvių narių darbo krūviui sumažinti.

Erdvių įvairinimas
OTW susilaukė pagrįstos kritikos dėl savo negebėjimo sukurti erdvę, kuri būtų palanki visoms grupėms, o ypač – juodaodžiams ir ne baltaodžiams fanams. Dėl tokio neveiklumo visose OTW srityse trūksta įrankių, tikslų ir strategijų, kuriais būtų galima teikti prioritetą įvairovei, todėl didelė dalis fanų ir savanorių jaučiasi nelaukiami AO3 ir OTW.

Sieksime įdiegti procesus, kuriais didinsime įvairovę ir įtraukumą OTW, numatysime politiką, skirtą sukurti sistemai, kurioje visi savanoriai OTW bus aktyviai priimami ir jiems bus suteikiama visokeriopa pagalba susidūrus su bet kokio pobūdžio diskriminacija.

Taip pat sukursime papildomus išteklius, skirtus OTW trūkumams dokumentuoti ir vertinti bei naujus mechanizmus proaktyviai aptikti problemoms, kurias galimai esame praleidę. Šioms iniciatyvoms visais lygiais remsimės ir įtrauksime savanorius iš kitų valstybių, nei JAV ar Vakarų valstybės, taip pat JAV ar kitų Vakarų valstybių etnines mažumas. Priemonės, kurias svarstome ir planuojame siekdami įvairovės ir įtraukumo:

 • sudaryti sutartis su asmenimis ar organizacijomis konsultuotis dėl rasinės diskriminacijos ir nelygybės OTW ir jos projektuose. Tokias galimybes ištirs Direktorių tarybos paskirtas Įvairovės konsultantas;
 • naudoti esamus OTW išteklius įvairovės klausimui spręsti suburiant savanorių išteklių grupes. Savanorių išteklių grupių diegimas bus įtrauktas į mūsų dabartinį darbo procesą, pavyzdžiui, sukuriant pokalbių kanalus skirtingų grupių savanoriams, kur jie galėtų teikti pasiūlymus, patarimus, su jais būtų galima pasikonsultuoti ar paprašyti informacijos OTW politikos klausimais, kai tai susiję su jų patirtimi OTW ir jos projektuose;
 • plėsti mūsų naujų narių priėmimo šaltinius taip, kad diversifikuotume kandidatų į įvairias pozicijas sąrašus, pavyzdžiui, skelbti apie galimybes savanoriauti OTW kitose nei OTW interneto svetainėse;
 • kurti draugiškesnę aplinką toliau plėtojant funkcijas, skirtas suteikti individualiems naudotojams daugiau kontrolės savo patirčiai, pavyzdžiui, blokavimas, nuolatinis filtras, ir kitą funkcijų pritaikymą individualiems poreikiams. Šios funkcijos ir toliau leis užtikrinti AO3 naudotojų saviraiškos laisvę, o kiekvienam individualiam naudotojui leis savarankiškai valdyti savo sąveiką su turiniu ir kitais naudotojais.

Teisiniai iššūkiai
OTW susidūrė ir įveikė daugybę teisinių iššūkių transformacinių darbų kontekste, tiek naujų teisės aktų, kurie grasina pakeisti šį kontekstą, forma, tiek puolimo pagal galiojančius teisės aktus forma. Numatome, kad su tokiais teisiniais iššūkiais susidursime ir ateityje.

Nors mūsų Teisės komitetas visada yra pirmame fronte tvarkantis su šiais iššūkiais, jie turi įtakos visai organizacijai, kai lemia mūsų projektų Naudojimo sąlygų pokyčius, mūsų, kaip ne pelno organizacijos, vidaus praktikų peržiūrą ir kitus didelio masto pakeitimus.

 • Siekdami organizacijos tvarumo, užtikrinsime tolesnį stipraus mūsų Teisės komiteto pajėgumą.
 • Savo būsimuose valdymo ir personalo modeliuose sieksime užtikrinti, kad mūsų organizacija yra greita, lanksti ir gebanti nuosekliai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių aplinkybių, kuriose veikiame.

Pozicija viešojoje erdvėje
Nors AO3 pavadinimas gerai atpažįstamas fanų grupių bendruomenėse, pati OTW yra mažiau žinoma, o mūsų istorija, tikslai ir struktūra nėra plačiai suprantami. Dažnai susiduriame su viešųjų ryšių iššūkiais dėl dezinformacijos savo pagrindinių naudotojų grupėse.

Dirbsime siekdami pagerinti savo viešuosius ryšius didindami skaidrumą tiek narių, tiek ir ne narių atžvilgiu, apie tai, kas OTW yra ir ką ji daro. Tai turės teigiamą poveikį mūsų galimybei dalytis savo žinute ir misija su pagrindiniais mūsų rėmėjais, sumažins komplikacijas renkant lėšas dėl OTW vaidmens viešumo ir skaidrumo trūkumo. Priemonės, kurias svarstome ir planuojame siekdami plėsti ir gerinti savo viešąjį įvaizdį:

 • naujomis formomis didinti naudotojų – fanų darbų kūrėjų, skaitytojų, rėmėjų, mokslininkų bei plačiosios visuomenės informavimą apie OTW tikslus ir misijas. Pavyzdžiui, dalintis OTW istorija, tikslais, struktūra ir susijusiu turiniu naudojant infografikus;
 • skatinti komitetus analizuoti galimybę kurti į viešąją erdvę nukreiptą video turinį, kuriame aiškintų, ką jie veikia ir kokiu būdu tai prisideda prie OTW visumos. Tai galėtų būti pamokos, paaiškinimai, trumpos naujienos ir panašus turinys, kuris kai kuriems naudotojams būtų labiau prieinamas, nei mums įprastas tekstinės komunikacijos požiūris;
 • kurti naujus mūsų komunikacijos strategijos modelius siekiant didinti mūsų skaidrumą ir OTW matomumą, bei užtikrinti, kad efektyviai iškomunikuojame savo misiją ir žinutę.

OTW yra pelno nesiekianti patronuojančioji organizacija, plėtojanti daugybę projektų, pavyzdžiui, AO3, Fanlore, Open Doors (Atviros Durys), TWC ir OTW teisinė pagalba. Mes esame fanų įkurta, iš rėmėjų aukų išlaikoma organizacija, kurioje dirba savanoriai. Apie mus daugiau sužinosite OTW svetainėje. Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų savanorių vertėjų, kurie išvertė šį pranešimą, komandą, apsilankykite Vertimo puslapyje.

Announcement

Comments are closed.