2022 අපේල් සාමාජිකත්ව ධාවකය: ඔබේ සහයෝගයට ස්තූතියි

OTW (පරිණාමීය කටයුතු පිළිබඳ සංවිධානය) හි අප්‍රේල් සාමාජිකත්ව වැඩසටහන අවසන් වී ඇති අතර රටවල් 84 ක පුද්ගලයින් 7,528 දෙනෙකු විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද අවසාන එකතුවඇ.ඩො275,724.51 සමඟින් අපි අපගේ අරමුදල් රැස් කිරීමේ ඉලක්කය ඇ.ඩො40,000.00 ඉක්මවා ගිය බව පැවසීමට අපි සතුටු වෙමු. පරිත්‍යාගශීලීන් 5,810 දෙනෙක් ඔවුන්ගේ OTW සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීම හෝ ආරම්භ කිරීම ගැන අපි විශේෂයෙන් සතුටු වෙමු.

ධාවකය අතරතුර පණිවිඩ බෙදාගත්, පළ කළ, හෝ පරිත්‍යාග කළ අපගේ ගෝලීය ප්‍රජාවේ සෑම දෙනාටම බොහෝම ස්තූතියි. ඔබගේ සහය: රසිකයින්ගේ සහ රසික සංස්කෘතියේ ඉතිහාසයට ප්‍රවේශය ලබා දීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම මගින් රසිකයින්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම වැනි සියලු ආකාරවලින් අපගේ අඛණ්ඩ මෙහෙවරට අනුබල දෙයි. ඔබට මේ කාර්යය අපට මෙන්ම වැදගත් වීම ගැන අපි සතුටු වෙන්නෙමු.

ඔබ ධාවකය ගැන දැනගත්තේ දැන් නම් – ඒ පිළිබඳ කරදර නොවන්න! OTW විසින් වසර පුරාම පරිත්‍යාග පිළිගනී, ඔබ පරිත්‍යාග කරන සෑම විටම අපගේ සාමාජිකත්ව වරප්‍රසාද සහ ස්තුති දීමනා ලබා ගත හැක. .


OTW යනු AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, සහ OTW නීති උපදේශනය ඇතුළු විවිධ ව්‍යාපෘතිවල ලාභ නොලබන මව් සංවිධානයයි. අපි රසිකයින් විසින් මෙහෙයවනු ලබන, මුළුමනින්ම පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහාය ලබන, ස්වේච්ඡා සේවකයින් විසින් පරිපාලනය වන සංවිධානයකි. අප ගැන වැඩි විස්තර OTW වෙබ් අඩවිය මඟින් දැනගන්න. අපගේ ස්වේච්ඡා පරිවර්තක කණ්ඩායම ගැන වැඩිදුර දැන ගැනීමට පරීක්ෂා කරන්න පරිවර්තන පිටුව .

Uncategorized @si

Comments are closed.