2019 Cuộc Bầu cử Ban Giám Đốc OTW Đã Bắt Đầu!

Cuộc bầu cử đã được mở!

Hiện tại, tất cả các thành viên gia nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 đều đã có phiếu bầu. Nếu bạn vẫn chưa nhận được phiếu, xin hãy kiểm tra hộp thư rác của bạn trước, sau đó liên hệ với chúng tôi qua đơn liên lạc.

Cuộc bầu cử sẽ kéo dài đến 23:59 UTC ngày 12 tháng 8 năm 2019; hãy xem trang chuyển đổi múi giờ này để tìm xem đó là vào ngày giờ nào tại nơi bạn ở.

Sau khi bạn đã bầu, bạn có thể vào Twitter và dùng hashtag #OTWE19 để cho chúng tôi biết!

Nếu như bạn dùng địa chỉ email của Yahoo để đóng góp : Vào ngày 15 tháng 7, Yahoo đã xoá các tài khoản không có hoạt động trong năm vừa qua. Do đó, rất nhiều lá phiếu bầu cử được gửi cho các email của Yahoo đã bị trả về. Nếu bạn đã đăng ký tư cách hội viên bằng tài khoản Yahoo, xin hãy kiểm tra xem tài khoản của bạn có còn đăng nhập vào và nhận phiếu bầu được không. Nếu không, hãy đến trangliên lạc của cuộc bầu cử và chọn “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Tư cách hội viên của tôi có còn hiệu lực không/ Tôi có quyền bầu cử không?) để gửi yêu cầu email khác. Trong đơn yêu cầu, hãy ghi cả email Yahoo gốc của bạn và email mới mà bạn muốn nhận phiếu bầu.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.