คณะกรรมการ

OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ถูกแบ่งออกเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นอาสาสมัคร คณะกรรมการแต่ละชุดมีเป้าหมายเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ OTW ต่างๆ และมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรเช่นกัน หากคุณสนใจที่จะสละเวลาเพื่อสนับสนุน OTW เข้าไปที่รายชื่องานอาสาสมัคร เพื่อดูว่ามีตำแหน่งที่เปิดรับตรงกับทักษะและความสนใจของคุณหรือไม่ คณะกรรมการ OTW มีดังนี้:

ฝ่ายเทคโนโลยีและการออกแบบ
ประธานร่วม: mumble และ sarken
ประสานงานการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในนามของ OTW โปรเจกต์หลักที่คณะกรรมการบริหารอยู่ในปัจจุบันคือการสร้างแพ็คเกจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ OTW-Archive เพื่อสร้างและสนับสนุน Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง)

การจัดการเอกสาร AO3
ประธานร่วม: Claire P. Baker, Michelle Schroeder และ Sammie Louise
คณะกรรมการจัดการเอกสาร AO3 มีไว้เพื่อสร้างและรักษาเอกสารภายในสำหรับ AO3 ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถามที่พบบ่อย, วิธีการใช้งาน, สกรีนแคสต์ และเอกสารที่เกี่ยวกับ AO3 อื่นๆ

การสื่อสาร
ประธาน: Claudia Rebaza
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว บล็อกโพสต์ ติดต่อสื่อ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตโปรเจกต์ต่างๆ ของเรา นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสื่อสารภายใน OTW เอง ทำให้ข้อมูลไหลเวียนระหว่างคณะกรรมการต่างๆ อย่างราบรื่น

ฝ่ายงานพัฒนาและสมาชิกภาพ
ประธานร่วม: Amy2, Amy Lowell และ Nrandom
จัดการการระดมทุนและการเพิ่มจำนวนสมาชิกภาพสำหรับองค์กร และรักษาฐานข้อมูลที่ปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกและผู้บริจาค และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง OTW ได้

การจัดการเลือกตั้ง
ประธานร่วม: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง จะจัดการเลือกตั้งประจำปีสำหรับสมาชิกคณะผู้บริหาร OTW การเลือกตั้งนี้จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี และได้รับการโหวตจากสมาชิก OTW ที่ได้รับค่าจ้าง ฝ่ายการจัดการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการเลือกตั้งทุกด้านตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งรวมถึงการเตรียมผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรื่องทางเทคนิคของการเลือกตั้ง การทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับของเรา และดำเนินการช่วงแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เมื่อมีการแนะนำผู้สมัครให้รู้จักกับสมาชิกและมีการถามคำถาม)

แฟนลอร์
ประธานร่วม: Joanna Pernick & Noah A
ดูแล แฟนลอร์ วิกิ
ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนตัวแก้ไขวิกิของแฟนลอร์ตลอดจนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นเพื่อกำหนดและจัดระเบียบเนื้อหาของวิกิ

ฝ่ายการเงิน
ประธาน: Yuechiang Luo
ฝ่ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาบัญชีของ OTW ให้ถูกต้อง ดำเนินการและติดตามการชำระเงิน ทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารในการสร้างและปรับปรุงงบประมาณ จัดเตรียมและเผยแพร่งบการเงินที่ถูกต้อง และดูแลให้ OTW ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการยื่นภาษีทั้งหมด

ฝ่ายกฏหมาย
ประธาน: Betsy Rosenblatt
ดูแลกิจกรรม Legal Advocacy (การสนับสนุนทางกฎหมาย) ของ OTW ให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ในด้านกฎหมาย และประสานงานกับกลุ่มผู้สนับสนุนอื่นๆ และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

โอเพนดอร์ส
ประธานร่วม: Alison Watson และ Eskici
Open Doors (โอเพนดอร์ส) ทำงานเพื่อรักษาแฟนเวิร์คที่เสี่ยงต่อการสูญหายทุกชนิด

ฝ่ายนโยบายป้องกันการละเมิด
ประธาน: Aenya
รับมือกับการละเมิดใน AO3เช่น การร้องเรียนและการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ

ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์
ประธานร่วม: Arly Guevara และ Kate Sanders
ทบทวนและแก้ไขแผนยุทธศาสตร์สำหรับ OTW ทุก 1 – 3 ปี

ฝ่ายบริการความช่วยเหลือ
ประธาน: Nary
จัดการการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และทีมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AO3
ฝ่ายบริการความช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ผู้ใช้พบและส่งต่อความคิดเห็นของผู้ใช้

ฝ่ายดูแลระบบ
ประธาน: Frost the Fox
จัดการเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ OTW และโปรเจกต์ต่างๆ

ฝ่ายจัดการแท็ก
ประธานร่วม: brhi, Dre และ Qem
จัดเรียงและจัดระเบียบแท็กใน AO3 ตามแนวทางการจัดระบบแท็กของ AO3 เชื่อมโยงแท็กที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อการกรองและการค้นหาที่ดีขึ้น ในขณะที่ให้ผู้ใช้แท็กงานของตนได้ตามต้องการ

ฝ่ายแปลภาษา
ประธานร่วม: Ioana และ Natalia Gruber และ Priscilla
ประสานงานนักแปลอาสาสมัครและประสานงานกับคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อให้โปรเจกต์และเอกสารพร้อมใช้งานในภาษาต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

TWC
ประธาน: Karen Hellekson และ Kristina Busse
จัดการ Transformative Works and Cultures – TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ)วารสารออนไลน์เชิงวิชาการประจำปีที่ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาการศึกษาสื่อระดับนานาชาติปีละสองครั้ง รวมถึงการจัดการซอฟต์แวร์วารสารโอเพ่นซอร์สของ TWC (OJS) การพิจารณาการส่ง และการทำงานร่วมกับผู้เขียนและเนื้อหาตามความจำเป็น พวกเขายังดูแลเอกสารผ่าน OJS สำหรับการประเมิน การแก้ไข การาคัดลอกแก้ไข และเลย์เอาต์ด้วย

ฝ่ายสรรหาอาสาสมัคร
ประธานร่วม: Alison Watson และ Cyn
รับสมัครและจัดการอาสาสมัครสำหรับคณะกรรมการและโปรเจกต์ทั้งหมด ติดตั้งเครื่องมือที่หลากหลาย และติดตามการทำงานของอาสาสมัคร อาสาสมัครยังรักษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของบันทึกอาสาสมัคร จัดการแคมเปญสรรหาอาสาสมัคร และสร้างเอกสารอ้างอิงภายในและเอกสารสำหรับโปรเจกต์และคณะกรรมการ OTW สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความต่อเนื่องภายในโดยการสร้างและรักษาฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง

ฝ่ายดูแลเว็บไซต์
ประธาน: Ridicully
คณะกรรมการเว็บทำหน้าที่ออกแบบและบำรุงรักษาเว็บไซต์ OTW CMS ที่เราเลือกคือ WordPress และเรากำลังมองหานักพัฒนาที่ผ่านการรับรองมาช่วยเสมอ

ปัจจุบันเรามีหน้าที่รับผิดชอบ:

ติดต่อคณะกรรมการฝ่ายดูแลเว็บไซต์ หากคุณสนใจที่จะเป็นอาสาสมัคร หรือรายงานปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งข้างต้น