Визия на OTW за 2022-2025 г.

За OTW (Организация за преобразуващи произведения) е удоволствие да сподели с всички вас нашата визия. Долният документ ще е рамката за новия ни стратегически план. През следващите 12 месеца предстои да се финализират конкретните цели и плановете за действие за осъществяване на заложената визия. Крайният план трябва да позволява промени спрямо съответната ситуация, но визията е това, на което се основава нашата работа за подобряването на OTW и продължаващото предоставяне на услуги за феновете.

Мисия

OTW е организация с нестопанска цел, основана от фенове, за да служи на интересите на феновете, като предоставя достъп до и съхранява историята на фенското творчество и култура в безбройните им форми. Вярваме, че фенските произведения са преобразуващи произведения и като такива са законосъобразни.

Преобразуващото фенско творчество в OTW исторически произлиза от предимно женска култура. Мисията на OTW е да запази тази история, като същевременно окуражава нови и неконвенционални културни идентичности във фендъм културата.

Стратегическа визия

Визията ни за OTW за следващите три години е за една стабилна, последователна, ангажирана и постоянно развиваща се организация, която да има проактивна роля във и отвъд фендъм пространството и да продължава да е в услуга на феновете.

OTW ще използва този стратегически план, за да извърши ключови вътрешни подобрения, чиято цел ще е да помогнат в подкрепата и запазването на сегашните доброволци, привличането на нови доброволци, както и за насърчаването на прозрачността и способността на OTW да предлага подходящите услуги на различните групи от фенове по цял свят.

Приоритети и предизвикателства

По време на дискусиите за посоката на бъдещето развитие на OTW бяха очертани шест основни приоритета и пет големи предизвикателства, върху които ще съсредоточим усилията си през следващите три години:

Приоритети:

 • Развитие на AO3
 • Вътрешна устойчивост
 • Развитие на управлението
 • Платен персонал
 • Външна комуникация
 • Диверсификация на набирането на средства

Предизвикателства:

 • Липса на комуникация между екипите
 • Привличане и задържане на кадри
 • Увеличаване на културното многообразие
 • Правни проблеми
 • Публично възприятие

Тези приоритети и предизвикателства, изложени в детайли по-надолу, ще послужат като основа за формирането на стратегическия план.

Приоритети

По време на дискусиите за посоката на бъдещето развитие на OTW бяха очертани шест основни приоритета за следващите три години.

Развитие на AO3
Ще продължим да развиваме инфраструктурата на Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив). Това включва проучване на възможностите за въвеждане на инструменти за превенция и борба с тормоза, подкрепа на потребителите за самостоятелното им ползване на сайта, създаване на интерфейс, достъпен за не-англоговорящи потребители и разширяване на мултимедийната ни поддръжка. Тези нови функции са съгласувани с Плана за развитие на AO3 и няма да са за сметка на съществуващите приоритети по програмиране и текуща поддръжка.

Вътрешна устойчивост
OTW ще работи за подобряване устойчивостта на вътрешните си комитети, като се фокусира върху планиране на приемствеността, наемане на хора от разнообразни култури, делегиране на функции, задържане на кадри, документиране на процеси, управление на конфликти и вътрешна комуникация.

Развитие на управлението
Ще продължим да преразглеждаме и ще преминем към изпълнение на предложенията за нова визия за нашите управленски модели, разработени в стратегическия план за 2017-2020 г.

Платен персонал
Ще проучим модели за включването на ограничен брой платен персонал в структурата на организацията. Тези позиции няма да заменят доброволческите роли, а целта им е да осигурят необходимата инфраструктура, която да предостави устойчивост на работата в една предимно доброволческа организация. Управителният съвет ще назначи член, отговорен за платения персонал, който да се заеме със следващите стъпки по включването на платен персонал в организацията.

Външна комуникация
Ще преработим модела ни за външна комуникация, за да повишим осведомеността относно нашата мисия, да постигнем по-голяма последователност и по-широк обхват на публичната ни комуникация и да подобрим връзките с обществеността, като увеличим прозрачността на организацията, както за членове на OTW, така и за широката публика като цяло.

Диверсификация на набирането на средства
Ще работим в посока укрепване на финансовата стабилност на OTW, като проучим области на действие като допълнителни методи за набиране на средства, които не включват комерсиални цели или реклама, и ниско рискови инвестиционни възможности. Ще продължим да работим за това финансовите ни практики да съответстват на най-добрите практики за организации с нестопанска цел.

Предизвикателства

По време на процеса за определяне бъдещата посока на организацията, нашето ръководство и доброволците ни дефинираха предизвикателствата, пред които е изправена OTW в момента или се очаква да се появят в следващите три години. Като част от работата ни за бъдещето на нашата организация, ние сме решени да посрещнем тези предизвикателства, както и да следваме принципа на прозрачност, когато споделяме информация за работата ни със заинтересованите страни.

Липса на комуникация между екипите
Структурата на OTW предразполага към изолация на различните звена от организацията, като те често не са информирани и ангажирани с процеси, които не ги засягат директно.

Това влияе на проектите и инициативите, които обхващат цялата организация, на вътрешната комуникация, прозрачността, задържането на доброволци и устойчивостта на комитетите – съвместната работа е трудна, когато липсват нужните механизми. Ако различните части на организацията не могат да споделят ресурси и да си оказват взаимна подкрепа, комитетите са оставени сами да решават проблеми като спешна смяна на ръководството, повишен обем на работата и др.

 • За да постигнем устойчивост, ще подобрим вътрешната комуникация и последователността в цялата организация.
 • Бъдещите модели за управление и структури за персонала ще бъдат насочени към решаване на проблема с липсата на комуникация между екипите.

Привличане и задържане на кадри
Много от комитетите на OTW имат висок оборот на кадри и попадат в кръг от наемане, обучение и загуба на нов персонал, което означава, че процесът по привличане на кадри се повтаря много често. Друг свързан с това проблем са кампаниите за привличане на кадри, при които се явяват много малко или никакви кандидати за нуждите на съответния комитет.

Това влияе на нивата на изтощеност и начина на разпределение на работния обем за дългогодишните доброволци и тези с добро познание на процесите (т.нар. ключови кадри), чиято работна натовареност рядко се поема от нови доброволци. Освен това тези ситуации влияят и на общата ефективност на комитета заради времето, което привличането и обучението на нови кадри отнема.

 • За да постигнем устойчивост, ще се стремим да повишим броя на качествените кандидати за нуждите на съответния комитет, да подобрим задържането на нови доброволци, както и да направим възможно придвижването на новите доброволци в позиции, дотогава заемани от ключови кадри.
 • Позициите на платен персонал, ако бъдат създадени, ще поемат от работната натовареност на ключовите кадри.

Увеличаване на културното многообразие
Към OTW бяха отправени оправдани критики, свързани с неуспеха на организацията да приоритизира създаването на пространство, което да приветства всякакви хора, включително цветнокожи. Поради липсата на действия в тази посока инструментите, целите и стратегиите за културно многообразие не се използват във всички части от организацията, вследствие на което много от феновете и доброволците не се чувстват добре приети в AO3 и OTW.

Ще работим върху прилагането на процеси в OTW за увеличение на културното многообразие и по-добро приобщаване, като въведем политики, създаващи система, в която доброволците са активно приветствани в OTW и напълно подкрепяни в случай на каквато и да е дискриминация.

Ще разработим допълнителни ресурси за документирането и разглеждането на пропуските на OTW, както и нови механизми за своевременното разкриване на проблемите, които може би сме пропуснали. Тези усилия ще се насочват и ще включват на всички нива доброволци от не-американски и не-западен произход, както и такива, които са етнически малцинства в САЩ и други западни държави. Посоките, по които ще работим и планираме за постигане на културно многообразие и приобщаване, включват:

 • Сътрудничество с човек или организация за консултиране по проблеми на расовите предразсъдъци и неравенства в OTW и нейните проекти. Специално назначен член от Управителния съвет ще проучи възможностите за привличане на консултант по културното многообразие.
 • Използване на наличните ресурси на OTW за постигане на културно многообразие, като се създадат групи с доброволчески ресурси. Дейността на тези групи ще бъде интегрирана в текущия ни работен процес, като например се създадат чат канали за доброволци от различни групи, които да могат да предлагат решения, съветват или предоставят консултации и информация за политиките на OTW, които биха имали влияние върху тях като част от OTW и нейните проекти.
 • Разширяване на източниците ни за набиране на доброволци с цел намиране на разнообразни кандидати за позициите ни, например като публикуваме обяви за OTW доброволци на уебсайтове, които не са на OTW.
 • Създаване на по-приветстваща атмосфера, като продължим да разработваме функции, които предоставят на потребителите по-голям контрол при ползването на сайта, като например функции за блокиране, постоянни филтри и други персонализирани функции. Тези функции имат за цел да съхранят свободата на изразяване на потребителите в AO3, като едновременно с това дават възможност на всеки сам да определя взаимодействията си със съдържанието и другите потребители.

Правни проблеми
OTW е била свидетел и е претърпяла множество правни предизвикателства в средата на преобразуващите произведения, както под формата на ново законодателство, което заплашва да измени тази среда, така и като атаки в рамките на действащото законодателство. Очакването е, че такива правни проблеми ще продължават и за в бъдеще.

Въпреки че Правният ни комитет основно се занимава с тези проблеми, последствията могат да повлияят на цялата организация, когато се налагат промени в Правилата за ползване на проектите ни, преразглеждане на вътрешните ни практики като организация с нестопанска цел или други мащабни промени.

 • Усилията ни в посока устойчивост ще осигурят непрекъснатата способност на нашия силен Правен екип да упражнява своята дейност.
 • Бъдещите модели за управление и структури за персонала ще гарантират способността на нашата организация за бързи реакции и гъвкавост, нужни за постоянното адаптиране към бързо изменящата се среда, в която съществуваме.

Публично възприятие
Докато AO3 е широко разпознаваем като име сред много от фендъм общностите, OTW е по-малко позната и историята ни, целите ни и структурата ни не са напълно понятни на широката публика. Често се сблъскваме с PR предизвикателства, свързани с погрешна информация сред нашите общности.

Ще работим за подобряването на връзките ни с обществеността, като увеличим прозрачността относно дейността на OTW, както за нашите членове, така и за общата публика като цяло. Това ще доведе до по-добра комуникация на нашата мисия за нашата целева публика и ще намали усложненията, които се появяват покрай набирането на средства, поради липсата на яснота сред широката публика за ролята на OTW. Посоките, по които ще работим и планираме за разширяване и хармонизиране на публичния ни имидж, включват:

 • По-широка осведоменост на целевата ни публика (създатели на фенско творчество, читатели, дарители, учени и широката общественост) за целите и мисията на OTW чрез използването на нови формати. Например споделяне на историята, целите, структурата на OTW и друго подобно съдържание чрез инфографики.
 • Насърчаване на комитетите да разгледат варианти за създаване на видео материали, предназначени за външната публика, в които се обяснява тяхната дейност и как тя се вписва в OTW като цяло. Това може да включва ръководства, обяснителни видеа, кратки новини и други подобни, които биха били по-достъпни за някои от потребителите в сравнение с традиционно текстовата ни комуникация.
 • Преосмисляне на комуникационната ни стратегия, за да постигнем по-добра прозрачност и по-голяма видимост на OTW, както и да гарантираме ефективната комуникация на нашата мисия и история.

OTW е организация с нестопанска цел, която ръководи множество проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и има доброволчески персонал. Научете повече за нас на уебсайта на OTW. За да научите повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посетете страницата Преводи.

Announcement

Comments are closed.