Στρατηγικό Σχέδιο του OTW για το 2017-2020

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) θα ήθελαν να ανακοινώσουν πως η αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου του OTW ολοκληρώθηκε. Τον Ιανουάριο του 2016, το νεοεκλεγέν Συμβούλιο ανέλαβε τη διαδικασία να εξασφαλίσει πως το σχέδιο ήταν σύμφωνο με τις σημαντικότερες προτεραιότητες του οργανισμού και τους διαθέσιμους πόρους του. Ως αποτέλεσμα, το σχέδιο εξορθολογίστηκε για να ταιριάζει καλύτερα στις τρέχουσες ανάγκες του οργανισμού.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού θα ήθελε να ευχαριστήσει το προσωπικό, τους εθελοντές, τους δωρητές, τους χρήστες και την ευρύτερη κοινότητα του OTW για την υπομονή και την αφοσίωσή τους. Η υποστήριξη της κοινότητάς μας συνεχίζει να κάνει εφικτή την υλοποίηση της αποστολής του οργανισμού, καθώς και την εξυπηρέτηση των θαυμαστών και των fandom.

Η υλοποίηση του σχεδίου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017. Προσκαλούμε το κοινό να μελετήσει τη γραπτή εκδοχή του σχεδίου η οποία ακολουθεί ή το Strategic Plan Visual Timeline προκειμένου να μάθει για το μέλλον του OTW και των προγραμμάτων του.

Θεματολογία

Κάθε στόχος του σχεδίου βρίσκεται εντός κάποιου γενικότερου θεματικού στόχου. Αυτοί υποδεικνύονται στο τέλος της περιγραφής κάθε επιμέρους στόχου.

Ισχυρότερες Υποδομές – Το OTW χρειάζεται καλύτερη τεχνολογία, εργαλεία, διαδικασίες και έγγραφα. (Υποδομές)

Ισχυρότερο και Αποτελεσματικότερο Διοικητικό Συμβούλιο – Ένα ισχυρό, δημοκρατικό και αποτελεσματικό συμβούλιο θα έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό. (Συμβούλιο)

Αυξημένη Ενασχόληση, Παραμονή και Εξέλιξη των Εθελοντών – Το OTW πρέπει να βελτιώσει τις ικανότητες και την εμπειρία του για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης κοινότητας ανά το OTW. (Ανάπτυξη)

Επέκταση των Εράνων και της Οικονομικής Ικανότητας – Το OTW χρειάζεται χρήματα για τη λειτουργία και την ανάπτυξή του· συνεπώς πρέπει να επεκτείνει την ικανότητα συγκέντρωσης χρημάτων. (Έρανοι/Οικονομικά)

Επέκταση και Υποστήριξη των Υπαρχόντων Προγραμμάτων – Κάθε επιτροπή χρειάζεται ξεκάθαρη γνώση του ρόλου της στην επίτευξη της αποστολής του OTW. (Προγράμματα)

Στόχοι Εξαμήνου

Καταγραφή των προεδρικών και αρχηγικών θέσεων ανά το OTW και των προσδοκιών τους: Οι πρόεδροι και οι αρχηγοί των επιτροπών και των ομάδων εργασίας συνεργάζονται με το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύνταξη ενός εγγράφου το οποίο περιγράφει τις προσδοκίες ανά τον οργανισμό από τους προέδρους και τους αρχηγούς. (Υποδομές)

Καταγραφή των ορίων και των ρόλων: Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, εγκρίνει και εκδίδει εντός του οργανισμού έγγραφα που ξεκαθαρίζουν πώς πραγματικά λειτουργεί το Συμβούλιο, σε αντίθεση με το ιδανικό. (Συμβούλιο)

Προκαταρκτικές δηλώσεις ορίων: Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας συντάσσουν μια δήλωση που σκιαγραφεί τα όριά τους εντός του OTW, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών κενών ή αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των ίδιων και άλλων ομάδων. (Υποδομές)

Βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ επιτροπών και Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει ευέλικτα, ξεκάθαρα και δομικώς καλά υποστηριζόμενα συστήματα για τη διατήρηση της επικοινωνίας με τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας. (Συμβούλιο)

Στόχοι Εννεαμήνου

Καταγραφή περιγραφών των προεδρικών και αρχηγικών θέσεων συγκεκριμένα για κάθε ομάδα: Χρησιμοποιώντας το έγγραφο που σκιαγραφεί τους ρόλους και τις προσδοκίες των προέδρων και των αρχηγών ανά το OTW, όλες οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας συντάσσουν δικά τους έγγραφα, πιο λεπτομερή και προσαρμοσμένα στο δικό τους αρχηγικό μοντέλο. (Υποδομές)

Στόχοι Δωδεκαμήνου

Σχέδιο προσλήψεων: Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας καταγράφουν τις ανάγκες τους σε προσλήψεις, σχέδια για εκπαίδευση, χρονοδιαγράμματα κλπ. για το νέο προσωπικό (και τους εθελοντές, αν διαθέτουν). (Ανάπτυξη)

Εσωτερικής χρήσης σελίδες wiki για τις καθημερινές και ουσιώδεις λειτουργίες: Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας δημιουργούν και αναρτούν σελίδες wiki εσωτερικής χρήσης οι οποίες καταγράφουν τις τακτικές λειτουργίες και διαδικασίες τους. (Υποδομές)

Προϋπολογισμοί για όλο το OTW, καθώς και για τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας: Η Επιτροπή Οικονομικών ολοκλήρωσε την ανανέωση του τρέχοντος προϋπολογισμού του OTW και συνέταξε έναν προϋπολογισμό για όλο το OTW για το επόμενο έτος. (Έρανοι/Οικονομικά)

Αναθεώρηση των δομών της Επιτροπής Οικονομικών: Το OTW ολοκλήρωσε μια διεξοδική αναθεώρηση των δομών των οικονομικών του και πραγματοποίησε αλλαγές όπου αυτές χρειάζονταν. (Έρανοι/Οικονομικά)

Οδηγίες για τους συνασπισμούς: Η Νομική Επιτροπή έχει αναρτήσει έναν οδηγό στο εσωτερικό wiki με τους ισχύοντες συνασπισμούς του OTW με άλλους οργανισμούς, καθώς και τις διαδικασίες της Νομικής Επιτροπής για τη δημιουργία νέων συνασπισμών και κοινών προγραμμάτων. (Προγράμματα)

Στόχοι 18 Μηνών

Βασική εκπαίδευση προέδρων και αρχηγών: Βασικές διαδικασίες εκπαίδευσης έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί για τις πιο θεμελιώδεις ικανότητες που όλοι οι πρόεδροι επιτροπών και αρχηγοί ομάδων εργασίας χρειάζονται προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στις θέσεις τους. (Ανάπτυξη)

Στόχοι Διετίας

Σχέδια δράσης για τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας: Όλες οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης που περιγράφει τις προτεραιότητές τους και ορίζει συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών νέων προγραμμάτων τα οποία θα ήθελαν να αναλάβουν. (Υποδομές)

Διερεύνηση επιλογών διακυβέρνησης: Το Διοικητικό Συμβούλιο του OTW έχει κάνει επισκόπηση των ερευνών στο πεδίο της λειτουργίας και της διακυβέρνησης μη κερδοσκοπικών οργανισμών και έχει εκτιμήσει την ανάγκη για αναθεωρήσεις στη δομή διακυβέρνησης του OTW. (Συμβούλιο)

Αποσαφήνιση και εγκαθίδρυση διαδικασιών για τη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ του προσωπικού: Διαδικασίες για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ του προσωπικού έχουν δημιουργηθεί και εγκριθεί. (Ανάπτυξη)

Θέσπιση οδηγιών για το αποθεματικό: Το OTW έχει θεσπίσει οδηγίες για το αποθεματικό του. (Έρανοι/Οικονομικά)

Θέσπιση οδηγιών για τους ετήσιους στόχους των εράνων: Το OTW έχει θεσπίσει οδηγίες για τα ποσά των στόχων των ετήσιων εράνων. (Έρανοι/Οικονομικά)

Στόχοι ή/και επιτεύγματα για κάθε πρόγραμμα: Κάθε πρόγραμμα του OTW έχει ένα σχέδιο που ταυτοποιεί σκοπούς και στόχους για τα επόμενα 3 χρόνια. (Προγράμματα)

Στόχοι 30 Μηνών

Σχέδιο εκπαίδευσης για το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετοιμότητα: Μια διαδικασία εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Συμβούλιο)

Πλήρες σχέδιο εκπαίδευσης για τους προέδρους και τους αρχηγούς: Το OTW διαθέτει ένα πλήρες σχέδιο εκπαίδευσης για τους προέδρους και τους αρχηγούς το οποίο περιλαμβάνει ικανότητες που σχετίζονται με το OTW, καθώς και γενικότερες ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού συσκέψεων, της ανάθεσης εργασιών, της διεξαγωγής εκπαίδευσης του προσωπικού, της αλληλεπίδρασης με νέους εθελοντές κλπ. (Ανάπτυξη)

Στόχοι Τριετίας

Εγχειρίδιο του οργανισμού: Υπάρχει ένα εγχειρίδιο (πιθανότατα στο εσωτερικό wiki) το οποίο μπορεί να διατίθεται σε κάθε μέλος του προσωπικού και σε κάθε εθελοντή και που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το OTW, τις οποίες κάθε μέλος του προσωπικού ή εθελοντής πρέπει να γνωρίζει, π.χ. το ιστορικό κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας και βασικές οδηγίες για τα εργαλεία του οργανισμού. (Υποδομές)

Σχέδιο για τη διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου: Υπάρχει σχέδιο για τη διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξασφαλίζει πως οι τρέχοντες διευθυντές και στελέχη αισθάνονται ότι οι γνώσεις και οι ευθύνες τους διατηρούνται με ασφάλεια και πως οι νέοι διευθυντές και στελέχη αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και ενημερώνονται κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης και μετάβασης. (Συμβούλιο)

Σχέδιο για το νέο μοντέλο λειτουργιών: Το OTW έχει αναπτύξει σχέδιο για την αναθεώρηση των δομών διακυβέρνησης του οργανισμού. (Συμβούλιο)

Επισκόπηση και εξέταση επιλογών για ετήσιες και τετράμηνες συσκέψεις όλου του οργανισμού: Το OTW έχει διερευνήσει την πιθανότητα πραγματοποίησης συσκέψεων ολόκληρου του οργανισμού. (Ανάπτυξη)

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε εθελοντικά από τη μεταφραστική ομάδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για το έργο μας, επισκεφτείτε τη σελίδα της Μεταφραστικής Επιτροπής στο transformativeworks.org.