Οικονομικά του OTW: Προϋπολογισμός 2023

Κατά το περασμένο έτος, η Επιτροπή Οικονομικών του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) συνέχισε να εργάζεται για να εξασφαλίσει την πληρωμή των λογαριασμών, τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και την τήρηση των πρότυπων λογιστικών πρακτικών του οργανισμού. Η ομάδα ανανέωσε επίσης το λογιστικό της σχέδιο ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την οικονομική δραστηριότητα του OTW. Η προετοιμασία για τον έλεγχο των οικονομικών εκθέσεων του 2022 βρίσκεται σε εξέλιξη!

Η επιτροπή δούλεψε επίσης επιμελώς για την πλήρωση των αναγκών του OTW για το 2023 και σας παρουσιάζει με υπερηφάνεια τον προϋπολογισμό του φετινού έτους (αποκτήστε πρόσβαση στο λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού για το 2023 για πιο λεπτομερείς πληροφορίες):

Έξοδα 2023

Έξοδα ανά πρόγραμμα: Το Αρχείο Μας: 59,4%. Ανοιχτές Πόρτες: 1,1%. Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Νομική Υπεράσπιση: 1,1%. Συνεδριακή Προβολή: 0,4%. Διοίκηση: 18,0%. Συγκέντρωση Χρημάτων και Ανάπτυξη: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας)

Έχουν ξοδευτεί $99.854,48 και απομένουν $195.431,28

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν ξοδευτεί $99.854,48 από τα συνολικά $295.285,76 για αυτό το έτος.
 • Το 59,4% των εξόδων του OTW διατίθεται για τη συντήρηση του AO3. Αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για τους διακομιστές μας—τόσο τις νέες αγορές όσο και τον τρέχοντα συντοπισμό και συντήρηση—για τα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης της ιστοσελίδας και για τις διάφορες άδειες που σχετίζονται με τα συστήματα, καθώς και τα έξοδα που έχουν υπογραμμιστεί παρακάτω (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).
 • Τα φετινά προβλεπόμενα έξοδα του AO3 περιλαμβάνουν ακόμη $74.000,00 για την αγορά νέων διακομιστών, όπως και $77.000,00 για τον σχετικό εξοπλισμό για να μπορούν οι υπάρχοντες διακομιστές να διαχειριστούν την αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Fanlore

Έχουν ξοδευτεί $6.222,79 και απομένουν $9.979,20

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν ξοδευτεί $6.222,79 από τα συνολικά $16.201,99 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του Fanlore αφορούν κυρίως στο μερίδιό του από τα έξοδα για το υλισμικό, τη συντήρηση και τον συντοπισμό των διακομιστών, όπως και το μερίδιο των εξόδων από τα προσφάτως αποκτημένα εργαλεία παραγωγικότητας για όλο το OTW (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες)

Έχουν ξοδευτεί $847,70 και απομένουν $2.662,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν ξοδευτεί $847,70 από τα συνολικά $3.509,70 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του TWC αποτελούνται από το κόστος για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας του περιοδικού και το κόστος έκδοσης και αποθηκευτικού χώρου, όπως και το μερίδιο των εξόδων από τα προσφάτως αποκτημένα εργαλεία παραγωγικότητας για όλο το OTW (δείτε τα έξοδα όλων των προγαμμάτων).

Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες)

Έχουν ξοδευτεί $2.232,86 και απομένουν $3.293,30

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν ξοδευτεί $2.232,86 από τα συνολικά $5.526,16 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα των Ανοιχτών Πορτών αποτελούνται από τα κόστη φιλοξενίας, αντιγράφου ασφαλείας και διαδικτυακών τομέων των εισηγμένων αρχείων, όπως και το μερίδιο των εξόδων από τα προσφάτως αποκτημένα εργαλεία παραγωγικότητας για όλο το OTW (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση)

Έχουν

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν ξοδευτεί $0,00 από τα συνολικά $5.258,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης αποτελούνται από τα τέλη εγγραφής σε συνέδρια και ακροάσεις εκ μέρους του OTW, από ποσά διατεθειμένα για τυχόν αγωγές, όπως και από το ανάλογο μερίδιό της από τα προσφάτως αποκτημένα εργαλεία παραγωγικότητας για όλο το OTW (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συνεδριακή Προβολή

Έχουν ξοδευτεί $0,00 και απομένουν $2.000,00

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν ξοδευτεί $0,00 από τα συνολικά $2.000,00 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν $1.000,00 για τα έξοδα δραστηριοτήτων προβολής σε συνέδρια εκ μέρους του ΟTW, τα οποία περιλαμβάνουν έξοδα συμμετοχής, παρουσία εθελοντών και συναφή παρουσιαστικό υλικό, όπως και $1.000,00 για συνεδριακά δώρα (δείτε τα έξοδα όλων των προγραμμάτων).

Συγκέντρωση Χρημάτων και Ανάπτυξη

Έχουν ξοδευτεί $9.235,91 και απομένουν $70.389,20

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν ξοδευτεί $9.235,91 από τα συνολικά $79.625,11 για αυτό το έτος.
 • Τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων και ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα τέλη συναλλαγών που χρεώνουν οι εξωτερικοί μας επεξεργαστές πληρωμών για κάθε δωρεά, την αγορά και αποστολή ευχαριστήριων δώρων, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία τής βάσης δεδομένων των μελών του OTW και την καταγραφή της επικοινωνίας με δωρητές και πιθανούς δωρητές, όπως και το μερίδιο των εξόδων από τα προσφάτως αποκτημένα εργαλεία παραγωγικότητας για όλο το OTW (δείτε τα έξοδα της συγκέντρωσης χρημάτων).

Διοίκηση

Έχουν ξοδευτεί $21.093,22 και απομένουν $68.079,74

 • Μέχρι στιγμής, ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν ξοδευτεί $21.093,22 από τα συνολικά $89.172,96 για αυτό το έτος.
 • Τα διοικητικά έξοδα του OTW περιλαμβάνουν τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τα εμπορικά σήματα, τους διαδικτυακούς τομείς, την ασφάλεια, τις φορολογικές δηλώσεις, τους ετήσιους ελέγχους των οικονομικών εκθέσεων, όπως επίσης και τα εργαλεία επικοινωνίας, διοίκησης και λογιστικής (δείτε τα διοικητικά έξοδα).

Έσοδα 2023

Έσοδα του OTW: Δωρεές εκστρατείας Απριλίου: 13,5%. Δωρεές εκστρατείας Οκτωβρίου: 13,5%. Δωρεές εκτός εκστρατειών: 54,1%. Δωρεές από εταιρικά προγράμματα ισόποσης δωρεάς: 18,9%. Έσοδα από τόκους: <0,1%. Έσοδα από δικαιώματα: <0,1%. Λοιπά έσοδα: <0,1%.

 • Το OTW στηρίζεται πλήρως από
  τις δωρεές σας—σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας!
 • Κάθε χρόνο λαμβάνουμε ένα σημαντικό μέρος των δωρεών μας κατά τη διάρκεια των εκστρατειών για συγκέντρωση χρημάτων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 27% περίπου των εσόδων μας για το 2023. Λαμβάνουμε επίσης δωρεές μέσω εταιρικών προγραμμάτων ισόποσης δωρεάς, δικαιωμάτων και του προγράμματος PayPal Giving Fund, το οποίο χορηγεί δωρεές από προγράμματα όπως το Humble Bundle και το eBay for Charity. Αν θέλετε να μας στηρίξετε ενώ κάνετε τις αγορές σας σε αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε επιλέξτε το “Organization for Transformative Works” ως τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της προτίμησής σας!
 • Χάρη στη γενναιοδωρία σας τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε ένα καλό χρηματικό ποσό ως αποθεματικό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αγορές μεγαλύτερων ποσών απ’ ό,τι συνήθως και για τυχόν νομικά ενδεχόμενα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σχεδιάζουμε να αναβαθμίσουμε τη χωρητικότητα των διακομιστών του AO3, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά τον εξοπλισμό και τα έξοδα φιλοξενίας των διακομιστών. Ακόμη, η ανάπτυξη του AO3 και των άλλων προγραμμάτων του OTW απαιτεί περισσότερους εθελοντές και διοικητική υποστήριξη που αυξάνουν τα έξοδα περαιτέρω. Το λογιστικό φύλλο του προϋπολογισμού προβλέπει μια ανάληψη $130.000,00 από το αποθεματικό μας για την κάλυψη του κόστους το οποίο υπερβαίνει το ποσό των εσόδων που θα ληφθεί φέτος. Η ανάληψη αυτού του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα τις ανάγκες.
 • Μέχρι στιγμής (ως τις 28 Φεβρουαρίου 2023) έχουν ληφθεί $69.477,12 και $370.320,00 προβλέπονται να ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Έχουν δωρηθεί $69.477,12 και απομένουν να δωρηθούν $300.842,88

Έχετε απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τα οικονομικά του OTW, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Οικονομικών. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν!

Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό του OTW για το 2023 σε μορφή υπολογιστικού φύλλου, παρακαλούμε πατήστε σε αυτόν τον σύνδεσμο.


Το OTW είναι ο μη κερδοσκοπικός, μητρικός οργανισμός πολλών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτών Πορτών, του TWC και της Νομικής Υπεράσπισης του OTW. Είμαστε ένας οργανισμός που διοικείται από θαυμαστές, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές και στελεχώνεται από εθελοντές. Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα του OTW. Για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές-μεταφραστές μας, που μετέφρασαν αυτήν την ανάρτηση, μεταβείτε στη σελίδα τής Μεταφραστικής Επιτροπής.

Report

Comments are closed.