Website gebruikersvoorwaarden

Deze pagina is een vertaling van “Website Terms of Service.” In het geval van twijfel of onduidelijkheid is de Engelse tekst leidend.

Dit zijn de servicevoorwaarden van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) website. Andere OTW projecten, inclusief Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) en de Fanlore wiki, hebben hun eigen servicevoorwaarden. Als je een van deze projecten gebruikt, raadpleeg dan de voorwaarden van het betreffende project.

I. Algemene uitgangspunten

1. Juridisch: inclusief waar, wanneer, en onder welke wetgeving een rechtszaak gevoerd kan worden

De Servicevoorwaarden vormen de complete overeenkomst tussen jou en de OTW en zijn van toepassing op het gebruik van de Service (de OTW website).

De Servicevoorwaarden en de relatie tussen jou en de OTW worden geregeld door de wetgeving van de staat New York in de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de bepalingen rondom conflicterende wetsbepalingen.

De OTW en jij komen overeen je te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in New York County (Manhattan), New York.

Verzuim van de OTW om enig deel van de Servicevoorwaarden af te dwingen betekent niet dat afstand wordt gedaan van de OTW’s bevoegdheid om de Servicevoorwaarden te handhaven, en een eventuele ontheffing met betrekking tot een specifieke situatie is geen verklaring van afstand ten aanzien van andere overtredingen van de Servicevoorwaarden, zelfs als deze betrekking hebben op dezelfde gebruiker.

Indien enige bepaling van de Servicevoorwaarden ongeldig is bevonden door een bevoegde rechtbank, stem je ermee in dat de rechtbank gevolg geeft aan de bedoelingen van de partijen zoals weerspiegeld in de bepaling, en dat de overige bepalingen van de Servicevoorwaarden volledig van kracht blijven.

Je gaat ermee akkoord dat, onafhankelijk van enige tegengestelde wet of verordening, elke claim of reden tot actie die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Service of de Servicevoorwaarden moet worden ingediend binnen een (1) jaar nadat een dergelijke claim of reden tot actie is ontstaan, of deze is voor altijd verjaard.

2. Je gaat akkoord met de Servicevoorwaarden

Door het geven van een reactie of het aanleveren van andere informatie aan de website (“Inhoud”), verklaar je dat je akkoord gaat met de Servicevoorwaarden.

3. Mogelijke problemen met de Service

a. De OTW levert diensten op een “as is” en “as available” basis. De OTW garandeert niet (dat wil zeggen, doet geen juridisch bindende belofte) dat onze diensten aan je eisen zullen voldoen; dat onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn; of dat de resultaten van het gebruik van de service nauwkeurig, betrouwbaar, of bevredigend voor je zijn. We proberen de best mogelijke service aan de gebruikers van de site te bieden, maar veel zaken (bijvoorbeeld mogelijke storingen, gehackt worden, enzovoort) hebben we niet in de hand en wij kunnen niet in alle eventualiteiten voorzien.

Al het materiaal dat je downloadt, bekijkt, of op andere wijze via OTW diensten of sites benadert, is voor eigen risico. Jij alleen bent verantwoordelijk voor enigeschade of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.

b. De OTW wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard ook af, zowel uitdrukkelijk als impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, en het niet maken van inbreuk op rechten. De Servicevoorwaarden vormen de complete overeenkomst tussen jou en de OTW. Daarom zal geen enkele mededeling van iemand van de OTW, mondeling of schriftelijk, enige garantie of belofte geven, die niet uitdrukkelijk is vermeld in de Servicevoorwaarden.

c. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de OTW niet aansprakelijk jegens jou is voor enige schade van welke aard ook (zelfs als de OTW is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade) voortvloeiend uit de Service, inclusief maar niet beperkt tot je gebruik van of het niet kunnen gebruikmaken van de service; onbevoegde toegang tot of wijzigingen in de Inhoud of informatie die je verstuurt; en de handelingen en verklaringen van derden die gebruik maken van de services.

d. Je gaat ermee akkoord dat de OTW niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij wat betreft het beëindigen of beperken van je toegang tot OTW services. De OTW kan op elk moment de Service of onderdelen van de Service veranderen, beëindigen, of tijdelijk buiten gebruik stellen.

e. Je gaat ermee akkoord dat de OTW niet aansprakelijk is jegens jou voor enige vordering die voortvloeit uit inhoud die je beschikbaar stelt, je gebruik van de Service, je associatie met de Service, je gebruik van de Servicevoorwaarden, of je schending van de rechten van een ander.

Met andere woorden, de OTW is niet aansprakelijk jegens jou voor toestaan dat je inhoud plaatst, inhoud downloadt, of andere dingen doet met OTW diensten. De OTW neemt de juridische risico’s niet over die je loopt bij het plaatsen, bekijken, of doen van andere dingen met Inhoud.

4. Reacties op de OTW site

We kunnen een of meer blogs op de site onderhouden die reacties accepteren. Wij streven naar transparantie en zullen in het algemeen reacties die we ontvangen plaatsen, inclusief kritische opmerkingen. Echter, door het indienen van een reactie op een blog, ga je ermee akkoord dat het onze beslissing is om deze al dan niet te plaatsen. Als wij besluiten, naar ons goeddunken, dat een reactie spam of reclame is; persoonlijke gegevens van een ander onthult; of illegale inhoud bevat of haatdragend is, kan het zijn dat we die reactie niet plaatsen, of dat we deze op enig moment verwijderen.

5. Inhoud die je ziet door het gebruik van de Service

a. De OTW of gebruikers van haar diensten kunnen links naar andere sites bieden. De OTW heeft geen zeggenschap over dergelijke sites, en je accepteert dat de OTW niet verantwoordelijk is voor, en geen goedkeuring heeft gegeven aan de inhoud of beschikbaarheid. (Alsjeblieft, meld dode links.)

b. Je begrijpt dat de OTW niet verantwoordelijk is voor Inhoud aangeleverd door anderen. Inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de mensen die deze hebben aangeleverd. Je begrijpt dat het gebruik van de site je kan blootstellen aan materiaal dat beledigend is, onjuist, seksueel expliciet, onfatsoenlijk, lasterlijk, aanstootgevend, of slecht gespeld.

c. De OTW is niet aansprakelijk jegens jou voor enige Inhoud waaraan je op of via de Site bent blootgesteld.

6. Wat wij doen met je inhoud

Door het aanleveren van Inhoud in de vorm van een reactie op de OTW-site ga je ermee akkoord dat wij kopieën van je reactie kunnen maken en deze tonen aan anderen. Meer specifiek, door het aanleveren van Inhoud in de vorm van een reactie, verleen je de OTW een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om jouw Inhoud beschikbaar te stellen. Het “beschikbaar stellen” omvat verspreiden, reproduceren, uitvoeren, weergeven, compileren, en wijzigen of aanpassen. Wijzigen en aanpassen verwijzen hier naar de manier waarop je werk wordt weergegeven – niet de inhoud ervan. We zullen je reactie niet bewerken qua inhoud of betekenis. We kunnen de weergave veranderen, automatisch HTML-tags converteren naar standaarden, of andere wijzigingen aanbrengen die de toegankelijkheid verbeteren of effectief modereren van onze forums mogelijk maken.

II. Leeftijdsbeleid

Ter voldoening aan de regelgeving van de Verenigde Staten met betrekking tot online privacy van kinderen, werft of verzamelt de OTW en haar sites niet bewust gegevens van kinderen onder de leeftijd van dertien (13). Kinderen onder de leeftijd van dertien (13) zijn niet toegestaan om inhoud van welk type dan ook op de OTW-site te uploaden. Door het aanbieden van Inhoud op de OTW-site, bevestig je dat je dertien (13) jaar of ouder bent.

Een ouder of wettelijke voogd vragen om inhoud te uploaden valt niet onder het aanleveren van inhoud in het kader van dit beleid.

III. Privacybeleid

http://transformativeworks.org/nl/privacy