Image of a ballot

2019 Giới thiệu ứng cử viên cho đợt bầu cử của OTW

Giới thiệu ứng cử viên

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) xin hân hạnh giới thiệu những ứng cử viên sau đây cho đợt bầu cử năm 2019 (tên theo thứ tự bảng chữ cái):

  • Astrid Olin*
  • Kirsten Wright
  • Morgan Schroeder
  • Rebecca Sentance

*Vào ngày mồng 1 tháng 7: Qua thông báo chính thức, Astrid Olin đã rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

Vì chúng tôi có 2 ghế trống và 4 ứng cử viên, năm 2019 SẼ CÓ tranh cử – nghĩa là những thành viên của OTW SẼ bầu xem những ứng cử viên nào sẽ gia nhập ban Giám đốc. Read More