Mga Komite at Gawaing Grupo

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay naaayos sa mga komite at gawaing grupo na binubuo ng mga boluntaryo. Bawat komite at gawaing grupo ay may partikular na pokus, bagaman karamihan ay nagtutulungan sa pagsuporta sa iba’t ibang proyekto ng OTW, at sa pag-ambag sa tagumpay ng organisasyon. Kung ikaw ay interesadong maglaan ng oras upang suportahan ang OTW, maaaring basahin ang tala ng mga boluntaryo upang makita kung mayroong bukas na posisyon na ugma sa iyong mga kakayahan at interes. Ang mga komite at gawaing grupo ng OTW ay ang mga sumusunod:

Mga Komite
Konseho Laban sa Pang-aabuso
Aksesibilidad, Disenyo at Teknolohiya
Dokumentasyon para sa AO3
Komunikasyon
Pagsulong at Kaaniban
Komite ng Halalan
Fan Video at Multimedia
Pananalapi
Internationalization at Outreach
Pahayagan
Batasan
Open Doors
Estratehikong Pagpaplano
Tulong
Sistema
Komite ng Tag Wrangling
Komite ng Pagsasalin
Mga Boluntaryo at Pangangalap
Panuto, Disenyo at Pagsulong
Wiki
Mga Gawaing Grupo
Patakaran Ukol sa Nilalaman

 

Mga Komite

Konseho Laban sa Pang-aabuso
Tagapangulo: Matty Bowers
Humahawak sa mga tungkuling may kinalaman sa pang-aabuso para sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), gaya ng mga reklamo at mga paglabag sa Palatuntunan ng Aming Serbisyo.

Aksesibilidad, Disenyo at Teknolohiya
Tagapangulo: mumble at sarken
Umaasikaso sa software design at development sa ngalan ng OTW. Ang pangunahing proyekto ng komite ay ang pagbuo ng isang open-source software package, ang OTW-Archive, upang buuin at suportahan ang AO3.

Dokumentasyon para sa AO3
Tagapangulo: Claire P. Baker at Sammie Louise
Ang Dokumentasyon para sa AO3 ay binuo upang gumawa at magpanatili ng kumpleto at bagong pang-tagagamit at panloob na dokumentasyon para sa AO3. Ilan sa mga kasama rito ay ang mga FAQ, mga tsutoryal, mga screencast, at iba pang dokumentasyon na may kinalaman sa AO3.

Komunikasyon
Tagapangulo: Janita Burgess at Kiri Van Santen
Humahawak sa mga pabalita, sulat-pambalita, mga blog post, pakikitungo sa media, at sa iba pang gawain na may kinalaman sa pagpapatalastas ng iba’t ibang proyekto. Dagdag pa rito ang paghihikayat ng komunikasyon sa loob mismo ng OTW, upang mapanatiling gumagalaw ang impormasyon sa pagitan ng iba’t ibang komite.

Pagsulong at Kaaniban
Tagapangulo: Amy Lowell
Humahawak sa paglikom ng pera at pagdagdag ng kaaniban para sa OTW. Nagpapanatili rin ng ating secure database ng impormasyon ukol sa mga kaanib at mga donante, at naninigurado na ang bawat miyembro ay maaaring bumoto sa halalan ng OTW.

Komite ng Halalan
Tagapangulo: briar_pipe, Mahewa, at Araise Solace

Ang Komite ng Halalan ang nagpapatakbo ng taunang halalan para sa mga miyembro ng Lupon ng Pangangasiwa. Ang halalan na ito ay ginaganap tuwing Nobyembre ng bawat taon, at pinagbobotohan ng mga nagbayad na miyembro ng OTW. Ang Komite ng Halalan ang responsable sa lahat ng aspeto ng proseso ng halalan, mula simula hanggang sa katapusan nito. Kasama rito ang paghahanda ng mga kandidato, mga teknikal na aspeto ng pagpapatakbo ng halalan, paninigurado na ang buong proseso ay naaayon sa ating mga tuntunin, at ang pagpapatakbo ng pangangampanya (kung saan ipinakikilala ang mga kandidato sa mga miyembro, at pinasasagot sila ng mga katanungan).

Fan Video at Multimedia
Tagapangulo: Tisha Turk
Namamahala sa mga proyekto ng OTW na may kinalaman sa video at multimedia mula sa lahat ng tradisyong fannish, kasama na ang mga impormasyon at dagisunan para sa mga manlilikha at mga iskolar, isang test suite ng mga fair use vid upang makatulong sa batasang pagtataguyod, at isang dark archive para sa pag-iimbak at proteksyon ng fan video.

Pananalapi
Tagapangulo: Atiya Hakeem at Yuechiang Luo
Ang Pananalapi ang responsable sa pagpapanatili ng pagiging wasto ng mga tala ng mga transaksyong pinansiyal ng OTW, paggawa at pagsubaybay sa mga kabayaran, paggawa at pagbabago ng badyet kasama ang Lupon, paghahanda at paglalabas ng wasto at nakapagbibigay-kabatirang ulat sa pananalapi, at paninigurado na natutugunan ng OTW ang lahat ng tungkulin nito na nauukol sa buwis.

Internationalization at Outreach
Pansamantalang Tagapangulo: Matty Bowers
Nagtatrabaho upang palawakin ang internasyonal na bisibilidad at aksesibilidad ng OTW at ang mga proyekto nito.

Pahayagan
Tagapangulo: Karen Hellekson
Nangangasiwa sa Transformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura), isang internasyonal, peer-reviewed, at online na pahayagang pang-akademiya sa larangan ng araling pang-media na inilalathala dalawang beses kada taon. Kasama rito ang pangangasiwa ng open-source journal software (OJS) ng TWC, pag-aaral sa mga isinumiteng artikulo, at pagtatrabaho kasama ang mga maykatha at nilalaman kung kinakailangan. Sila rin ang nangangasiwa ng mga dokumento sa pamamagitan ng OJS para sa peer review, pagwawasto, pag-copy-edit, at pagdidisenyo.

Batasan
Tagapangulo: Betsy Rosenblatt
Nagpapayo sa Lupon at sa iba’t ibang komite ukol sa mga usaping ligal at nakikipag-ugnayan sa panlabas na ligal na tagapayo. Binubuo ng mga propesyonal sa larangan ng batasan.

Open Doors
Tagapangulo: Michelle Dong
Ang Open Doors ay nagtatrabaho upang panatilihin ang iba’t ibang uri ng hangang-katha na nasa panganib.

Estratehikong Pagpaplano
Tagapangulo: Elliot Oberholtzer
Sumusuri at nag-aayos ng planong estratehiko para sa OTW bawat isa hanggang tatlong taon.

Tulong
Tagapangulo: CJ Record at Nary
Umaasikaso sa komunikasyon sa pagitan ng mga tagagamit at ng iba’t ibang grupo na may kinalaman sa AO3. Ang grupong ito ang tumutulong upang maayos ang mga isyung teknikal na nararanasan ng mga tagagamit at isinusulong ang tugon ng mga tagagamit.

Sistema
Tagapangulo: Matthew Vernon at puckling
Pinamamahalaan ang mga server at imprastruktura para sa OTW at sa mga proyekto nito..

Komite ng Tag Wrangling
Tagapangulo: briar_pipe at Qem
Inuuri at inaayos ang mga tag sa AO3 ayon sa nga tuntunin ng Tag Wrangling, pagkawing sa mga tag na magkakaugnay para sa mas maayos na pagsasala at paghahanap, habang pinapayagan ang mga tagagamit na i-tag ang kanilang mga katha sa anumang paraang gusto nila.

Komite ng Pagsasalin
Tagapangulo: Priscilla Del Cima, Trey C at SunnyB
Namamahala sa mga boluntaryong tagasalin at nakikipag-ugnyanan sa iba pang mga komite upang magamit ang kanilang mga proyekto at dokumento sa lahat ng maaaring posibleng wika.

Mga Boluntaryo at Pangangalap
Tagapangulo: Alison Watson at Curtis Jefferson
Nangangalap at namamahala ng mga boluntaryo at mga kawani para sa lahat ng komite at proyekto, binibigyan sila ng iba’t ibang kagamitan, at binabantayan ang kanilang serbisyo. Ang komiteng ito rin ang nagpapanatili ng malaking database ng mga rekord ukol sa mga boluntaryo, namamahala sa pangangalap ng mga bagong kawani, at gumagawa ng mga panloob na sangguniang materyal at dokumentasyon para sa mga proyekto ng OTW at komite. Tumutulong ito sa panloob na transparency at pagpapatuloy sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapanatili ng isang hitik na pundasyong pangkaalaman.

Panuto, Disenyo, at Pagsulong
Tagapamahala: Alex Tischer (Pansamantala) at James Baxter
Gumagawa ng disenyo at pagpapanatili para sa mga website ng OTW. Ang ating gamit na CMS at WordPress, at kami ay patuloy na naghahanap ng mga kuwalipikadong developer na maaaring tumulong.

Sa kasalukuyan, kami ay responsable sa:

Makipag-ugnayan lamang sa Komite ng Panuto, Disenyo, at Pagsulong kung ikaw ay interesado sa pagiging boluntaryo, o upang mag-report ng problemang teknikal ukol sa isa sa mga site na nabanggit.

Wiki
Pansamantalang Tagapangulo: Priscilla Del Cima
Pinapanatili ang Fanlore wiki. Kasama rito ang pagbibigay-suporta sa mga patnugot ng wiki ng Fanlore, pati na sa pagtataguyod ng isang imprastrukturang naibabagay sa pangangailangan upang matakda at maayos ang nilalaman ng wiki.

 

Mga Gawaing Grupo

 

Patakaran Ukol sa Nilalaman
Tagapangulo: Rebecca Tushnet
Nagdidisenyo at nagpapatupad ng mga Palatuntunan ng Aming Serbisyo at iba pang mga patakaran sa nilalaman para sa AO3.